Kop Afb koppeling naar startpagina

Onderwijs - Missie en Uitgangspunten

De Ipabo stelde een eerste 'Evaluatierapport' op ter gelegenheid van de eerste Visitatie in 1992. In dit rapport worden missie, de identiteit en de belangrijkste uitgangspunten opgesomd.
Het onderstaande overzicht is gemaakt op grond van de uitgebreide teksten in dit rapport.

 

In het rapport worden 'Identiteit' en 'Professioneel handelen' gekarakteriseerd in algemene, enigszins obligate termen zoals die in deze jaren algemeen gangbaar waren. In dit schema staan de omschrijvingen kort weergegeven. Ze staan voor de te bereiken doelen zoals de opleiding zich toen stelde.

Identiteit

De Ipabo ontwikkelde een eigen sfeer en identiteit, ofschoon die moeilijk te duiden was. Levensbeschouwelijk zijn de katholieke en protestante zuilen aanwezig, maar echt alles doordringend zijn ze bepaald niet. Echt inhoudelijk samenwerken was er ook niet bij.

De sfeer op de school was betrekkelijk open, de Ipabo had een redelijk 'platte' organisatiestructuur. Docenten en directieleden waren makkelijk aanspreekbaar. Begeleiding werd studenten makkelijk toegezegd, en vaak ook gegeven. Docenten hadden ook een grote mate van vrijheid ofschoon ze in toenemende mate aangesproken werden op hun 'professionaliteit', zonder dat écht duidelijk werd wat dat inhield. Voor het eerst werden functioneringsgesprekken gevoerd, maar dat betekende erg weinig.

  • Lex de Drummer
  • X-sluit

Lex Lammen was docent geschiedenis aan onder meer De Voorzienigheid, de RKOK, Magister Vocat, KPA en ook aan de Ipabo.
Zoals vele docenten had ook hij extra-scolaire belangstellingen en vaardigheden. Zo was hij een groot liefhebber én kenner van jazzmuziek en had hij jarenlang een jazzprogramma bij de KRO-radio.
Lex speelde als drummer in een bandje, dat vaak optrad, en soms ook op de Ipabo present was. Hier zien we een staaltje van zijn kunnen tijdens een van de (vele!) feestelijkheden op de Ipabo (waar het dan goed toeven was en vooral ook goed van eten en drinken!).

Lex Lammen trad vaak op als drummer in een jazzcombo.
Ad Voorbij

Ad Voorbij houdt een toespraak bij de kerstviering in 1997. Zelf afkomstig van de Christelijke P.A. en later de PC VRA had hij te maken met studenten van zeer verscheiden huize (van 'bijna niets' tot 'orthodox protestant' en dan ook nog van tijd tot tijd met katholieken.

Vieringen werden gehouden in dit decennium, maar kregen een algemeen karakter. Ook moslimstudenten werden hierbij betrokken. Ad stond open voor interreligieuze contacten.

Het onderwijs was grotendeels gestructureerd rond modulen, waarvan het grootste deel vakgebonden was, en een kleiner deel vakoverschrijdende kenmerken had.

Geleidelijk ontstond het besef dat in het curriculum meer samenhang moest komen, en dat de opleiding sterker gericht moest zijn op het beroep: leraar basisonderwijs. Praktijksituaties zouden uitgangs- en ijkpunt moeten zijn. Studie werd gemaakt naar onderwijsvormen waarin dit organiek mogelijk zou zijn. Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) kwam daarbij als geschikt naar voren.

Medio jaren '90 werd het PGO ingevoerd voor 50 % van de onderwijstijd. Doel was dat daarbij praktijksituaties en -problematieken centraal zouden staan waar studenten deels zelfstandig hun kennis en vaardigheden aan konden ontwikkelen. Deze ontwikkeling paste in het algemene beeld van het onderwijs: meer zelfstandigheid van leerlingen en studenten, geplaatst in uitdagende situaties.

Ipabo wordt Hogeschool

Uit het Personeelsbulletin van 6 februari 1995:

"Op de vergadering van donderdag 19 januari jl. heeft het Bestuur besloten dat de Ipabo Amsterdam/Alkmaar voortaan het woord Hogeschool in haar naam zal voeren. De reden is dat er verwarring bestaat omtrent de hogeschool in vnl. de regio Alkmaar. Veel mensen in Noord-Holland ten noorden van Purmerend denken dat de Ipabo de lerarenopleiding basisonderwijs van de Hogeschool Alkmaar is!
Wellicht zult u opmerken dat we toch al hogeschool zíjn. Dat klopt, maardat kwam niet tot uitdrukking in ons logo en naamvoering."