Kop Afb koppeling naar startpagina

Begin van de Ipabo

Een bescheiden en moeizaam begin

De nieuwe opleiding begon in augustus 1987 met ongeveer 90 eerste jaars studenten, en met 25 docenten. Met de oudere jaars (de afbouw) meegerekend waren er 347 dagstudenten en nog 76 getelde nascholingsstudenten. Dat was ruim boven de opheffingsnorm van 250.

Er was veel voorbereidend werk gedaan, maar nog meer moest gaandeweg worden geregeld. Bovendien vroeg de afbouw van de drie pabo's veel aandacht. Dit alles goed organiseren, was lastig en rommelig.

Docenten moesten wennen. Sommigen waren vroeger de enige binnen hun sectie: 'koning in eigen rijk', en zij moesten nu samenwerken met relatief onbekende collega's. Er moest een gemeenschappelijk curriculum komen, activiteiten afgestemd. En voor nogal wat secties waren er nauwelijks tot geen werkplekken. De kamertjes onder 'de bogen' waren als zodanig bedoeld, maar boden te weinig plaats.

Daarnaast waren er nog steeds problemen met personeelsleden die vonden dat ze ten onrechte boventallig verklaard waren en waarvan sommigen juridische bijstand zochten. Met enkelen werd een intense briefwisseling gevoerd.

  • Programma
  • Kringgesprek en Onderhoud
  • X-sluit

Eind augustus 1987 begon de nieuwe Ipabo met een kleine groep in Amsterdam en een heel bescheiden groep in Alkmaar (17 studenten).

Een programma voor de introductieweek werd samengesteld uit de ervaring van de verschillende teams.

 

.Hier een dagrooster uit de introductieweek.

Introductieweek 1987: Wieke Bosch praat met nieuwe studenten over het beroep en de stage. De studenten werden goed verzorgd - ga met de muis over de foto!

Onder de -toenmalige- grote boog op de derde verdieping (docentenkamer) aan de maaltijd!

Uit het introductieprogramma 1987-1988.

 

Fusieperikelen met de Hogeschool Holland

Met het ontstaan van de Ipabo was voldaan aan de overheidseis om een grotere Pabo te maken. Maar het idee om mét de Hogeschool Holland samen te gaan bleef nog bestaan. Er was in het schooljaar 1987-1988 nog steeds overleg met de HoHo. Men bereidde zelfs een institutionele fusie voor, die mogelijk per 1 augustus 1988 zou ingaan.

  • John over de HoHo-fusie
  • X-sluit

In 1986-1987 werd de vraag of er gefuseerd moest worden met de HoHo dringerder. De Ipabo-directieleden dachten hier verschillend over, zoals John hier vertelt. ('Hans' = Hans van der Zwaan; 'Kees' = Kees van Iersel).
Nadat de Ipabo tot stand gekomen was, gingen de onderhandelingen verder. Vanaf 1-1-1988 ging John de vervolgfusie met de HoHo 'doen'. De motieven van de HoHo waren niet altijd oprecht. Zo was men bijzonder geïnteresseerd in de -ruime!- financiën van de Ipabo. Rond het einde van 1988 mislukte het overleg - de 'Gebouwenkwestie' vormde een 'escape'!
Interview 2009; 2:34

John Verhallen over de fusieperikelen met de Hogeschool Holland.

De HoHo bleek vooral geïnteresseerd in de financiële fondsen van de Ipabo. John Verhallen deed vanaf 1 januari 1988 de onderhandelingen met de HoHo. Die verliepen steeds stroever, en de sfeer werd bepaald onvriendelijk. Er was zeker ook sprake van lastige persoonlijke verhoudingen.

Uit de notulen van de (Ipabo-)stafvergadering van 3 maart1988:

"Fusieprojectgroep. Het ongenoegen onzerzijds neemt toe, neemt grote vormen aan. In de HoHo overheerst de belangstelling voor onze financiën (met name van de afbouwinstituten). De bestuursfusie moet duidelijk gehouden worden aan voorwaarden met betrekking tot de instituutsfusie. Zoals het nu gaat wil de staf niet verder. In de DB-vergadering van 7 maart zullen we met scherpte stelling nemen. Eventueel zullen we een rel schoppen."

Uit een brief van het Ipabobestuur aan het Ministerie, van 17 november 1988:

"Naar het Bestuur (...van de Ipabo...) in de loop van 1988 is duidelijk geworden, gaat Uw Ministerie ervan uit dat er sprake zou zijn van een geëffectueerde fusie tussen de Ipabo en de HoHo. Dit is echter noch het geval op bestuurlijk noch op instellingsniveau."

De voorgenomen fusie werd op de lange baan geschoven. Uiteindelijk brak de Ipabo de onderhandelingen af, om in het schooljaar 1989-1990 haar eigen weg te gaan.

Administratie

Bij de vorming van de Ipabo werd een deel van de administratie gedaan op het instituut, door Anneke Terpstra. Het financiële deel werd met een mogelijke fusie in het vooruitzicht al naar de Hogeschool Holland overgebracht. Toen de besprekingen met de 'HoHo' werden afgebroken, werd deze administratie teruggehaald, maar ontstond er al snel behoefte aan een voltijd medewerker. Dat werd Jan Kolk, die al aan de HoHo verbonden was. Hij kwam in 1989 naar de Ipabo.

  • Jan Kolk
  • X-sluit

Interview 2012; 1:41

Jan Kolk was sedert 1986 als administrateur verbonden aan de Hogeschool Holland te Diemen. In die tijd was de Ipabo nog volop met de 'HoHo' en enkele andere instellingen in gesprek over een mogelijke fusie. In dat kader werd een deel van de administratie, waaronder die van de salarissen, overgebracht naar 'Diemen', deels verzorgd door Jan.
Toen de Ipabo in 1988 de fusiebesprekingen afbrak, moest deze administratie weer terugkomen en ontstond de behoefte aan een eigen, 'fulltime' medewerker voor de financiële zaken.

John Verhallen had eerder regelmatig contact met Jan Kolk, en benaderde hem later om aan de Ipabo te komen werken. Zulks geschiedde, en Jan begon op 1 augustus 1989 aan de Ipabo als Hoofd Personeelszaken en Financiën. In dit fragment vertelt hij over de veelal moeilijke en warrige beginsituatie.

Jan Kolk vertelt over het begin van zijn werkzaamheden.

 

Hernieuwde groei

De eerste twee jaren bleef de omvang van de Ipabo klein. In juni 1988 was het aantal aanmeldingen voor de lesplaats Alkmaar gedaald tot 27. Het aantal van 30 werd intern beschouwd als abolute minimum. Men zag het bestaande idee bevestigd dat de lesplaats een 'sterfhuis' was.

Maar tot veler verbazing begon in het studiejaar 1989-1990 het studentenaantal weer te stijgen, overigens een landelijk verschijnsel. De stijging werd ook bevorderd door het opstarten van een Deeltijdopleiding. Vooral de toename van het aantal Alkmaarse studenten was opvallend. De coördinator van 'Alkmaar', Fokko Schroten, schreef dit toe aan de structuur en werkwijze van de Hogeschool van Alkmaar, waarin de vroegere Rijkspabo en de RK Pabo 'De Viaan' (Bergen) waren opgegaan. Daar tekenden zich de nare trekken van een groot instituut al af.

  • Fokko Schroten
  • X-sluit

Interview 2008; 1:43 (er zit een stoorgeluid in de video)

Fokko Schroten (→) was docent Bewegingsonderwijs aan de Christelijke P.A. (CPA) en aan de VRA. Tevens was hij coördinator stage en adjunct-directeur.
Bij het begin van de Ipabo werd hij coördinator van de lesplaats Alkmaar. Deze werd geen lang leven meer toegedacht. Maar dat pakte anders uit: er kwam weer groei, eerst aarzelend, later sterk doorzettend. Fokko vertelt hier iets over. De groei was onder meer te danken aan het niet goed werken (van de pabo-afdeling) van de Hogeschool van Alkmaar: te groot, te veel management, te weinig 'eigen', te weinig begeleiding.
Fokko Schroten, coördinator lesplaats, over de groei ervan, "dankzij" de Hogeschool van Alkmaar

Met de stijging van het studentenaantal nam de werkgelegenheid weer toe en konden heel wat boventallige docenten worden 'teruggeroepen'. Dit was ook een actief beleid van John Verhallen.