1960-1969

 

 

 

AanbestedingDe aanbesteding van het nieuwe gebouw van Magister Vocat (1959). Ga over de afbeelding.

Architectenbureau

 

Inwijding MV

Uitnodiging Inwijding

De inwijding van het nieuwe gebouw door de bisschop van Haarlem, mgr. J.A.E. Doodewaard (midden) met Br Albertinus 31 (rechts), op januari 1963. Ga met de muis over de foto om de 'Uitnodiging' te zien.

 

MagisterVocat klaar

LokaalLokaal  Handenarbeid
Links: Een 'gewoon' leslokaal in de nieuwe school. Rechts: het fraaie lokaal Handenarbeid.

Het nieuwe gebouw van MV in 1963, een 'fris en helder gebouw', 'een juweel'.
Het gebouw staat op 133 palen van ca. 18 meter lang. De kosten van grond, gebouw en inventaris bedroegen ongeveer 1.600.000 gulden (~ 720 000 Euro).
De Broeders betaalden de kosten deels zelf, zoals voor de aula, het orgel en de trap. Daar waren ze echt trots op!
Haal de muis over de foto.

 

De Goede Herder

Cephas StauthamerBeest
Constantinus Stauthamer maakte als Br Cephas deel uit van de Broeders van Maastricht, tot
hij eind jaren '30 uittrad en zich als zelfstandig kunstenaar vestigde, o.a. in Arnhem en
Amsterdam. Hij maakte tal van beeldhouwwerken, als dit 'Droombeeld' (Frederik Hendrik Plantsoen.)

Buiten op het bordes staat het beeldje van 'De Goede Herder' (Joh. 10:11 en 10:14). Het is gemaakt door Cephas Stauthamer (1899-1983). Ga met de muis over de afbeelding.

 

Pronkstukken van de nieuwe school waren de aula en het orgel alsmede de hardhouten trap, beide betaald door de Congregatie. De rijksbekostiging voorzag niet in zo'n voorziening. Omdat het gebouw gebonden was aan een hoogte van ca. 12 meter moest de ruimte voor de aula gezocht worden in het verlagen van het gymnastieklokaal.
Ga met de muis over het orgel om de trap te zien (1963).

 

 

 

BrAlexiodrs

Broeder Alexio behaalde na zijn MO-B op latere leeftijd nog zijn doctoraal Pedagogiek. Hier wordt hij ingehaald door de studentenraad in een fraaie kales. Hetzelfde gold voor Jo van Muyen.
Ga met de muis over de foto voor een vergroting.

 

Pater Henk Wortmann volgde in 1964 Wim de Graaff op als leraar Godsdienstonderwijs. Later werd hij pastor van de Vondelkerk en haalde de wereldpers omdat hij het huwelijk tussen Gerard van 't Reve en diens geliefde 'Teigetje' inzegende, een voor die tijd ongekende handeling. Ga met de muis over de foto om een krantenbericht terzake te zien.

 

 

 

 

 

De School

Nieuw gebouw

Directeur Br Albertinus wist al in 1959 een urgentieverklaring los te peuteren voor de bouw van een nieuwe school. In 1960 begon men met de uitvoering van de plannen; architect L. van Steenhardt Carré werd in de arm genomen. Een plek werd gevonden in Nieuw-West, aan de Jan Tooropstraat. Op 3 januari 1961 werd de eerste paal geslagen, zonder de leerlingen vanwege de Kerstvakantie. In februari volgde in aanwezigheid van de hele schoolbevolking de laatste paal.

Albertinus hield tijdens de bouw alles scherp in de gaten (links). Ga met de muis over de foto, dan zie je de bijna voltooide centrale voorzijde (september 1962).

Heipalen 1962

De heipalen onder het nieuwe gebouw zijn tot 18 meter lang en staan tot in de 'tweede zandlaag'.
Ga met de muis over de foto.

Rechts: bij het heiproces nemen de architect Louis van Steenhardt-Carré (met bolhoed) en Br Albertinus (met alpinopet) een kijkje.

Heien 1962
Louis van Steenhardt Carre Architect L.J.G.M. (Louis) van Steenhardt-Carré (1915-2002) was vanaf eind jaren '50 de associé van de toen bekende (katholieke!) architect Karel Tholens, met wie hij een gezamenlijk bureau had.
Tholens c.s. ontwierpen in de jaren 1920-1970 vele religieuze én seculiere gebouwen, voornamelijk voor katholieke opdrachtgevers.

 

Op 5 november 1962 verhuisde de school in een grootse optocht onder de titel:
'Van het Gesticht naar het Licht' (Kerkstraat Jan Tooropstraat). De verhuizing haalde zelfs het TV-Journaal.

  Op 5 november 1962 trok de schoolgemeenschap in een bonte stoet naar de nieuwe school ('Van het Gesticht naar het Licht').
Rechts: De voorzitter van de studentenraad, Jean-Marie Tol, in een emotioneel afscheid van Ome Hein en Tante Mien. Zij en hun koffiehuis waren vaak een vluchthonk en uithuilplek voor de leerlingen. Ga met muis over de foto's.

In het grootste deel van de zestiger jaren ging alles zo zijn gangetje. Het aantal klassen bleef stabiel: elk leerjaar twee parallelklassen ('A' en 'B', in totaal dus tien klassen. Het personeel bestond uit de directeur, uit een min of meer gelijkblijvende groep van ongeveer 16 docenten, en uit een conci?rge. Deze deed met zijn vrouw ook het alledaagse schoonmaakwerk.

Docenteam1964
Docenteam in 1964. Voorstellen? Schuif de muis over de gezichten! (afhankelijk van je browser kan het voorstellen heel even duren).

In de hal, op de muur boven de trap, schilderde tekendocent Br Servatius (Jan Dohmen) deze torso's.

Groeiende onrust

Geleidelijk echter begon de onrust die onder de studenten van de universiteiten van Parijs, Berlijn en ook Amsterdam binnen te druppelen. De straatrellen in Amsterdam, de happenings op het Spui, de provo-beweging hadden hun effect ook op de school. De haren werden langer en wat wilder. Kleding werd 'informeler'. Revolutionaire opvattingen, stoelend op maatschappijvisies ontleend aan Marx en Mao, aan Fidel Castro en Che Guavara, drongen binnen, zij het soms wel erg 'verdund'. Sommige studenten verdiepten zich in filosofen als Sartre en Marcuse.

De veranderingen in de RK Kerk lieten de katholieke scholen niet ongemoeid. Er werd openlijk gesproken over veranderende waarden en normen, de rol van mannen en vrouwen, over geboortenbeperking, over heroriëntatie op het geloof. De broeders (en ook de nonnen!) staken zich meer en meer in 'gewone' burgerkleding. Vanaf halverwege het decennium begonnen broeders de Congregatie te verlaten, en dat betekende toen óók het verlaten van de school. Lekenleraren vulden de vrijgekomen plaatsen op.

Godsdienstonderwijs

De inhoud van de godsdienstlessen verschoof van de overdracht van de 'katholieke leer' naar bespreking van levensvragen en eigen opvattingen van de studenten. Monoloog werd geleidelijk dialoog. In de woorden van Jan Engelen: "preken werd eindelijk ook spreken".

Afscheid van de broeders-directeur

In het 'revolutiejaar' 1968 ging directeur Br Albertinus met ziekteverlof. Wellicht zag hij de onrust en de omwentelingen aankomen (hij liet zich wel ontvallen: "De barbaren dringen op").
Br Modestinus Lenders nam zijn taak over en hij heeft voor hete vuren gestaan. Er was overal onrust. De school werd instituut, de leerlingen studenten. Zij eisten inspraak, academisering en democratisering van het onderwijs. Docenten kregen openlijk kritiek. Sterker nog, er kwamen nieuwe, vaak jonge, docenten die ook zelf kritischer en luidruchtiger waren, en dichter bij de studenten stonden.
In 1970 nam ook Br Modestinus afscheid van zowel klooster als school. De leken namen het over.