De HKS/HPA in 1960 tot 1970

Overzichtspagina van onderwerpen uit deze periode


BEGINJAREN 60


Minnema directeur

De HKS in de eerste helft van de 60-er jaren


Minnema

Jelle Minnema

Minnema Jelle Minnema wordt directeur


Pedagogiekdocent J. Minnema volgde in 1960 directeur Van Hulst op.
In de loop van de 60-er jaren werd hij een voorstander van democratisering. Hij haalde in die jaren toen er nog maar weinig Surinamers in Nederland woonden, al Surinaamse studenten binnen. Problemen lagen op het gebied van sexualiteit en verzuim van lessen. In de jaren 1961 tot 1963 werd het HKS gebouw grondig verbouwd en uitgebreid. Onderwijsondersteunend personeel speelde een grote rol in het mogelijk maken van onderwijs. Zo was er de amanuensis voor onderhoud van technische en wetenschappelijke instrumenten.

Voor informatie over de beginjaren 60, de verbouwing, de problemen rond sex en lesverzuim en over het OOP, klik op Organisatorische ontwikkelingenGodsdienstige identiteit

Godsdienstig karakter - Identiteit leerlingen

Er werden godsdienstige vieringen gehouden. In de godsdienstlessen heerste er een emotionele discussie over het al dan niet letterlijke karakter van de Bijbel.
Voor informatie hierover met persoonlijke herinneringen, klik op achtergrond en identiteit


Onderwijs tot de Mammoetwet 1968

Over lessen, didactiek, vormingsweken

Pedagogiek was het belangrijkste vak, waarin ook aandacht aan didactiek werd besteed.
In de vaklessen daarentegen vrijwel niet, behalve dat er enkele docenten waren die soms enkele didactische voorbeelden gaven. Ondanks het vrijwel ontbreken van didactiek werden veel lessen wel als inspirerend ervaren en sommige op hoger niveau, zoals bij CMV -'Culturele Maatschappelijke Vorming'. Leerlingen moesten veel scripties schrijven. Er werden werk- en vormingsweken gehouden, waarin over allerlei maatschappelijke kwesties werd gediscussieerd.
Voor informatie met persoonlijke herinneringen, klik op HKS-onderwijs tot 1968Activiteiten

Binnen- en buitenschoolse activiteiten

Volleybalteam 1962

Volleybal-docententeam 1962

1962-volleybaldocententeam Volleybal-docententeam 1962

Er werden veel activiteiten georganiseerd.
Zoals binnen- en buitensportdagen, de grote schoolavond met cabaret. In Driebergen werden vormingsweken gehouden.
Wekelijks werden vieringen gehouden en ook bij de christelijke feestdagen.

Voor informatie, klik op binnen- en buitenschoolse activiteiten.EINDJAREN 60:


Mammoetwet

HKS wordt HPA

HKS wordt HPA - Democratisering

Invoering Mammoetwet - Kweekschool wordt Pedagogische akademie met een havo-top


Klassefoto 1952

Spotprent van Opland

Spotprent van Opland Spotprent van Opland over de Mammoetwet


In 1968 werd de Mammoetwet, een nieuwe onderwijswet ingevoerd, die het onderwijs grondig wijzigde. De eerste leerkring van de kweekschool werd vervangen door de twee hoogste klassen van de havo-school - de zogeheten havo-top. De tweede en derde leerkring werd vervangen door een ongedeelde driejarige beroepsopleiding: genaamd,'pedagogische akademie'. De HKS werd hierdoor 'vervangen' door twee instituties de havo-top en de HPA, die in hetzelfde gebouw gehuisvest waren en onder hetzelfde bestuur en directie vielen.
Voor informatie, klik op Invoering en gevolgen Mammoetwet.
Akademisering

Akademisering van het HPA-onderwijs kwam op gang

Doordat de PA vrij was voor het invullen van het lesrooster, werden op de HPA allerlei nieuwe onderwijsvormen geïntroduceerd, zoals colleges, team-teaching en workshops. Daarnaast nieuwe onderwijsinhouden, zoals 'sociale vaardigheden' en 'training in observeren'. Maar samenhang brengen tussen vakken was een belangrijk doel.
Stagebegeleiding werd drastisch anders georganiseerd door vorming van begeleidingsteams, waardoor samenwerking met leerscholen sterk verstevigd werd en begeleiding van stagiaires efficiënter werd. Een nieuw contactblad -'Over en Weer' - voor de stagescholen verscheen.
Voor informatie over de vele veranderingen op onderwijsgebied, klik op akademisering op de HPA.
Protesten tegen gezag

Protestbewegingen tegen gezag - Democratiseringsproces op de HKS-HPA


Provoceer!

Provoceer!

Provoceer! Provo blad: Provoceer!

Gezag was niet meer vanzelfsprekend - Provo - Studentenprotesten
In Europa met name in Amsterdam, in Parijs en in Berlijn kwamen protestbewegingen op, die het gezag van de overheid en van allerlei instituties zoals psychiatrische en onderwijs-instellingen ter discussie stelden. Gezagdragers ervan werden geprovoceerd.
Zo waren er in Amsterdam provorellen, anti-Vietnamoorlogsdemonstraties en blokkades.
De kritische studentenbeweging zette tot hervorming aan van het onderwijs, waarbij democratisering van de organisaties de belangrijkste eis was.
Situatie op de HKS-HPA
Ook op de HKS-HPA werd de eis tot democratisering gesteld. Directeur Minnema stond hiervoor wel open. Niet iedere docent was voor medezeggenschap, maar het democratiseringsproces zette zich toch wel door.

Voor informatie over protestbewegingen alom en democratiseringseis op de HKS, klik op maatschappelijke ontwikkelingen - wankelend gezag- roep om democratisering..
Het jaar 1969

1969, het jaar van democratisering op de HPA - Akademieraad - Vaksecties


Akademieraad stemt

Akademieraad in stemming

Akademieraad stemt De akademieraad stemt

In 1969 krijgt democratisering op de HPA vaste vorm
Er werden discussiedagen over democratisering georganiseeerd, waarbij de bekende studentenleider Ton Regtien sprak. Ook werd een ludieke 'bezetting' georganiseerd. In december werd de Akademieraad ingesteld, hét orgaan waarin over alle zaken werd beslist. Hierin hadden de studentleden en personeelsleden evenveel te zeggen. Dat gold ook voor de bijeenkomsten van vaksecties, waar leerplannen werden besproken en vastgelegd.
Studenten konden met klachten terecht bij de nieuwe functionaris, de 'adviseur schoolleven'.
Voor informatie over 1969, de Akademieraad, vaksecties, klik op Jaar 1969 - Akademieraad - Secties.


Studenten van de KPA-Beverwijk naar de HPA

De HPA neemt de door de KPA te Beverwijk weggestuurde studenten op


PA-Beverwijk

KPA-Beverwijk studenten verwijderd

PA-Beverwijk KPA-Beverwijk studenten verwijderd

Op de Katholieke Pedagogische Akademie in Beverwijk verliep de wens tot inspraak van studenten niet zo voorspoedig. Het liep op een groot conflict, wat leidde tot een bezetting van de akademie door studenten. De bezetters werden daarna van school gestuurd. De HPA nam een groot deel van hen, waaronder de actieleider op. Veel docenten van de HPA ervaarden deze opgenomen studenten als aardig en hardwerkend.
Voor informatie over de problemen op de PA te Beverwijk en oud-HPA-docenten over de opgenomen studenten, klik op Weggestuurde studenten door HPA opgenomen..