De HPA in de jaren 1970 tot 1984

Overzichtspagina van onderwerpen uit deze periode


Jaren 70 en beginjaren 80


Periodes:

  • 1970 tot 1976
  • 1976 tot 1984

De HPA in de jaren 70 en 80 tot de fusie

De jaren 70 en 80 zijn duidelijk in twee perioden in te delen:

  • De eerste tot 1976 onder leiding van twee opeenvolgende directie-driemanschappen. Het democratiseringsproces in de akademieraad en vaksecties verliep in het begin gemoedelijk. Binnen de vaklessen werd meer aandacht aan didactiek besteed en nieuwe elementen, als 'Culturele Oriëntatie' en observatietechnieken werden geïntroduceerd. Zo rond 1975 rezen er conflicten, die te maken had met verschillen van mening en zienswijze binnen het tweede driemanschap. Een deel van de studenten en enkele docenten wilden de akademie en het onderwijs 'politiseren', hetgeen uiteindelijk leidde tot de bezetting van het HPA gebouw in 1976.
  • De tweede periode van 1976 tot 1984, werd gekenmerkt door een grootscheeps ingevoerde onderwijsvernieuwing met de hiertegenover verschillende houdingen van docenten. De nascholing voor leerkrachten in het kleuter- en lageronderwijs kwam op. In de jaren 80 kwam de fusie met de COK, Christelijke Opleiding voor het Kleuteronderwijs en met de CPA, Christelijke Pedagogische Akademie in zicht.

Periode 1970-1976

Periode 1970-1976 van de driemanschappenEerste driemanschap
1970-1974

Directie - Het eerste driemanschap - 1970 tot 1976

1e-driemanschap

1e-driemanschap

1e-driemanschap 1e-driemanschap


Na het aftreden van Minnema als directeur, kwam na enige strubbeling  het eerste driemanschap als directieorgaan tot stand.
Het bestond uit drie personen, pedagogiekdocent Wim de Haas, docent nederlands Wim van der Horst en natuurkundedocent Guus Dull. De Haas was algemeen directeur, Van der Horst was belast met de beroepsopleiding en Dull met de havo-top.


Democratisering


coördineren

Coördineren

coördineren Coördineren

De organisatiestructuur - Akademieraad

Sinds 1969 was de akademieraad het centrale beslissingsorgaan van de HPA. Hierin zaten evenveel studenten als personeelsleden (docenten, Onderwijsondersteunend personeel en directie). Besluiten werden genomen bij meerderheid van stemmen.
Per vakkensektie werd een sektieraad ingesteld, waarin ook evenveel studenten als docenten zaten, met evengroot stemrecht. In de Akademieraad werd veel werk verzet en was de verstandhouding onderling goed tot zo rond 1975.

Meer over de akademieraad binnen de organisatiestrucutuur van de HPA met herinneringen van oud-docenten en oud-studenten Organisatorische ontwikkelingen in 1970-1976Identiteit
Studentenleven
Sportweken

Identiteit - sfeer - studentenleven - sportweken


neutronenbom

Tegen de neutronenbom

neutronenbom Tegen de neutronenbomCees Hageman

Cees Hageman

Cees Hageman Cees Hageman

De identiteit van de HPA kreeg met name vorm in vieringen, met name in de midweekvieringen.
Daarin kwamen religieuze en maatschappelijke onderwerpen aan de orde. Zoals protest tegen de oorlog in Vietnam en tegen kernwapens, waaronder de neutronenbom.

Het studentenleven speelde zich af in de 'soos' op de derde verdieping, in 't Praathuis, in Café Eik en Linde aan de overkant van de straat.

Sport- en skiweken werden veelvuldig georganiseerd

Meer over deze onderwerpen met herinneringen en foto's,
klik op
'Organisatorische ontwikkelingen in 1970-1976'..Lessen
Vakkenintegratie
Vakdidactiek


wereld

'sHas got the whole World'

Wereld 'sHas got the whole World'

Opstelling leerplannen
Begin jaren 70 werden de lessen grotendeels nog frontaal gegeven, waarin vaak wel gelegenheid tot discussiëren werd gegeven. In de vaksekties werd gewerkt aan het opstellen van leerplannen, die afgestemd moesten worden op het basisleerplan en waarin zaken als toetsing en opkomstplicht werden geregeld.
Allengs kwam vakkenintegratie op en in de vaklessen werd steeds meer aandacht aan didactiek besteed. Bij biologie werd door studenten zelfstandig proeven uitgevoerd en waren er werkweken.

Meer informatie, met herinneringen van oud-docenten en studenten en fotoseries van werk- en introductieweken, klik op 'Onderwijs 1970-1976'....Stagepraktijk
Begeleidingsteams

Docentenbegeleidingsteams - Stageleerscholen - model 'didactische analyse'

schoolbanken

Schoolbanken

schoolbanken Schoolbanken

Instelling begeleidingsteams.
Iedere docent, met uitzondering van gymnastiek docenten, die studenten in de stagepraktijk begeleidde werd in een begeleidingsteam ingedeeld. Een team bestond uit docenten van verschillende vaksecties en kreeg studenten uit een bepaalde pa-klas te begeleiden. Door een student meerdere keren te bezoeken, werd begeleiding van het stageleerproces effectiever. Ook de mentor werd meer betrokken in de begeleiding. Op de HPA werd een algemeen regulier lesvoorbereidingsformulier voor stagelessen gebruikt, waarin de student de beginsituatie, het doel, inhoud, werkvormen en evaluatie moesten aangeven. Landelijk werd het model 'didactische analyse' gelanceerd, die enigszins leek op dat van de HPA.

Voor meer informatie hierover; over het nut van Creatief Spel voor de stagepraktijk en over het model 'didactische analyse', klik op 'Onderwijs 1970-1976'....Tweede driemanschap
1974 - 1976

 

Conflicten binnen het driemanschap en controverse binnen de akademiebevolking

Directie - het tweede driemanschap 1974 tot 1976 - Conflicten2e-driemanschap

Het tweede driemanschap

2e-driemanschap Het tweede driemanschap

Na vertrek van Wim de Haas, werd het tweede driemanschap gevormd door Harry Schram en John van 't Hoff, die van buiten de HPA kwamen en door Wim van der Horst, die ook in het eerste driemanschap zitting had.
Conflicten en controversen. Al gauw bleek de samenwerking binnen het direktieteam slecht. Met name traden conflicten op tussen John van 't Hoff en de beide andere directieleden. Deze controverse kwam ook in de academie naar voren. Van 't Hoff samen met een flink aantal studenten en docente Petra Herweijer ijverden vanuit een nogal zeer linkse politieke opstelling voor meer invloed op het bestuur en vergaande democratisering van de akademie. Er werd wel van 'politisering van het onderwijs' gesproken.
Voor meer informatie met herinneringen van Schram, oud-docenten en oud-studenten,
klik op 'Organisatie 1970-1976'....


De bezetting

De bezetting van de HPA in 1976
Bezetting

Bezetting De HPA bezetting

De conflicten liepen zo hoog op dat op 4 april het HPA gebouw werd bezet.
Na twee dagen werd de bezetting zonder ingrijpen opgeschort.

De gevolgen echter waren nogal ingrijpend. John van 't Hoff en de docente Petra Herweijer werden geschorst. Acht studenten werden voor drie dagen geschorst, waarbij later een student George Podt van school werd verwijderd. Via de rechter kwamen zowel de docenten als de student terug op de akademie. Echter John van 't Hoff kwam niet terug in de direktie en nam uiteindelijk in 1977 als docent ontslag. Wim van der Horst legde zijn functie als directeur neer. Hiermee kwam het tweede driemanschap ten einde.

Voor meer informatie met verhalen van Schram, oud-docenten en studenten over de bezetting en de nasleep ervan, klik op 'Organisatorische ontwikkelingen 1970-1976'- De bezetting in april 1976.


Periode 1976-1984

Periode 1976-1984 - Grootschalige onderwijsvernieuwing


De directie


70 jarig jubileum in 1977

De nieuwe directie -  70 jarig jubileum


Directeur Harry Schram

Harry Schram

Directeur Harry Schram Directeur Harry Schram


dir-Dull

Guus Dull

dir-Dull Directeur Guus Dull

De nieuwe direktie werd gevormd door Harry Schram, algemeen directeur en Guus Dull, belast met de havo-top.
De Akademieraad bleef bestaan, maar 'verwaterde' door afnemende belangstelling voor deze raad. Zij speelde niet meer zo'n hoofdrol als voorheen.

In 1977 werd het 70 jarig jubileum van de HPA gevierd, waarbij ondermeer kinderen van leerscholen een toneelstuk gespeeld door studenten konden bijwonen.
Zie hiervoor de Organisatorische ontwikkelingen 1976-1984 Jubileum.
Onderwijs aan HPA in stamgroep- en cursusverband

Onderwijs in stamgroep- en cursusverband
Uitleg stamgroeponderwijs

Studente legt werken in stamgroepen uit tijdens een 'ontmoetingsavond'

Uitleg stamgroeponderwijs Studente legt werken in stamgroepen uit tijdens een 'ontmoetingsavond'

Fundamentele uitgangspunten - Onderwijsvernieuwing
Midden jaren 70 zwengelde de Commissie Fundamenteel Uitgangspunt een grondige bezinning op fundamenteel uitgangspunt- identiteit van de HPA aan.
Konsekwenties van de uitgangspunten voor het onderwijs en de organisatie ervan werden ter discussie gesteld, ondermeer op studiedagen.
Naast de cursusvorm werd een nieuwe onderwijsvorm ingevoerd: het werken in 'stamgroepen'. Elementen uit het Freinet- en het Jenaplanonderwijs werden opgenomen in de werkwijze.
Het onderwijsresultaat van het 'werken in stamgroepen' bleek bij de eindexamens, waarbij onafhankelijke deskundigen betrokken waren.
Naast invoering van stamgroepen waren er ook ontwikkelingen en vernieuwingen binnen diverse cursussen en in de stagepraktijk. Bijvoorbeeld vakkenintegratie, teamteaching en het project Kind en computer
Zie voor uitvoeriger informatie: onderwijskundige ontwikkelingen in 1976 tot 1984.
Sportevenementen, schaatstochten en skiweken

Sportevenementen, ijsvrij voor schaatsen en skiwekengymlokaal

In gymlokaal

gymlokaal Studenten in het gymlokaal met Ruud Kruse

Binnen- en buitensportdagen werden georganiseerd.
Aan schooltoernooien deed de HPA mee en ook met succes.

Zie meer hierover, met ondermeer een fotogalerij: pagina '1970-1984 - Sport...

Vanaf midden jaren 70 werden op ijsvrije dageen schaatstochten werden gehouden. En skiweken in Oostenrijk voor studenten en docenten.

Zie meer hierover, met ondermeer een fotogalerij: pagina '1976-1984- Sportevenementen'..Oost-Duitsland excursies

 

Introductieweken

Ontmoetingsavond

 

Afscheid docent Aschoff

Activiteiten: Oost-Duitsland(DDR) excursies- Introductie - Afscheid docenten


BerlijnseMuur

De Muur die Berlijn in twee delen spleet

BerlijnseMuur De Muur die Berlijn in twee delen spleet

Aschoff-afscheid

Afscheid Aschoff

Aschoff-afscheid Afscheid Aschoff


Afscheid Minnema

Afscheid Minnema

Afscheid Minnema Afscheid Minnema

DDR-reizen
Klassegroepen van de HAVO-top en van de Beroepsopleiding - de pedagogische academie- gingen onder leiding van geschiedenisdocent Roel Kingma naar de DDR, het voormalige Oost-Duitsland.

Afscheid van pedagogiek docent Aschoff in 1978.
Afscheid van docent en oud-directeur Minnema in 1980.

Fotogalerijen.
Voor een fotogalerij van de DDR reizen; een fotogalerij van het afscheid van docent Aschoff en een galerij van foto's van introductieweken en andere activiteiten, klik op pagina '1976-1984 Organisatie Activiteiten'....
Bijscholing.
Applicatiecursus en EDOKA

Bijscholing: Applicatiecursus en EDOKA in relatie tot ontstaan van de basisschool

Het was eind jaren 70 al duidelijk dat het kleuteronderwijs en het lager onderwijs zouden verdwijnen en opgaan in het basisonderwijs. Van kleuterleidsters werd wel bijscholing geëist om bevoegd te worden om in alle groepen van de nieuwe basisschool les te mogen geven.
Deze bijscholing - de applicatiecursus en EDOKA-  werd ook door de Amsterdamse protestants-christelijke opleidingen, de COK, de HPA en de CPA gezamenlijk verzorgd.
De onderwijsvorm van de applicatiecursus werd gestoeld op het stamgroeponderwijs van de HPA.
Zie verder 'pagina 1976-1984 Onderwijs' - Bijscholing


75 jarig jubileum van de HPA

75 jarig jubileum van de HPA

De  HPA 75 jaar

De HPA 75 jaar

De  HPA 75 jaar De HPA 75 jaar


1982-75jaar-Deetman

Minister op bezoek

1982-75jaar-Deetman Minister op bezoek

In 1982 bestond de HPA 75 jaar. De herdenking begon met een bezoek aan in de oorlog gesneuvelde leerlingen.
Het jubileum werd bijgewoond door de minister van onderwijs, Deetman Deetman. door oud-docenten en oud-leerlingen en kinderen van leerscholen, naast het personeel en de studenten.
Voor meer, ondermeer voor een fotogalerij,
klik op '1976-1984 Organisatie Activiteiten' - Jubileum
Afscheid van het HPA-gebouw

Afscheid van het HPA gebouw

HPA-gebouw 1983!

Gebouw van de HPA
Plantage Middenlaan 27

HPA-gebouw 1983! Gebouw van de HPA
Plantage Middenlaan 27


In juli 1983 werd afscheid genomen van het gebouw van de HPA aan de Plantage Middenlaan te Amsterdam.

Van het personeel en het bestuur werden staatsiefoto's gemaakt.
Toespraken werden gehouden en er was een afscheidsfeest.


De HPA in fusie

 

Afscheid van de HPA als instituut


Nadien

De HPA in fusie met COK en CPA - De afbouw van de HPA

In de jaren voor de fusie in 1984 waren er besprekingen en vergaderingen over de directie, de organisatie en het onderwijssysteem van het nieuw te vormen instituut, de PCPABO. Als onderwijssysteem werd niet voor het HPA onderwijssysteem gekozen.
In juni 1985 werd officieel afscheid genomen van de Hervormde Pedagogische Academie, als instituut. De 'afbouw', de hogere klassen die na de fusie nog les kregen van HPA docenten en onder auspiciën van de HPA duurde feitelijk nog tot zomer 1986.

Voor meer over de processen rond de fusie en de 'afbouw' van de HPA, zie de pagina 'Afbouw en Fusie'.
Voor opmerkelijke gebeurtenissen na 1984 met betrekking tot de voormalige HKS/HPA klik op 'Nadien-Overzicht' om naar deze pagina te gaan.