Onderwijs aan de opleiding in de jaren 60Vóór en na de 'Mammoetwet' in 1968

Onderwijs vóór en na invoering van de 'Mammoetwet' in 1968.

Van kweekschool naar pedagogische akademie

In 1968 werd de onderwijswet, 'Mammoetwet' genoemd, ingevoerd. Het betekende een ingrijpende wijziging van het onderwijsstelsel. De gevolgen waren groot, ook voor het opleidingsonderwijs. Kweekscholen werden omgevormd tot 'pedagogische akademies' met 'havo-toppen' (havo klas 4 en 5). De Hervormde Kweekschool wordt de Hervormde Pedagogische Akademie..
Deze pagina over het onderwijs wordt daarom verdeeld in 'HKS-onderwijs tot 1968' en 'HPA-onderwijs na 1968'.HKS-onderwijs tot 1968Pedagogieklessen

Onderwijs op de HKS tot de invoering van de Mammoetwet in 1968

Wat er in de lessen aan de orde kwam


docenten 1962

Docentengroep 1962

docenten 1962 Docentengroep 1962

Pedagogiek
Pedagogiek was het belangrijkste vak. Veel aandacht daarin voor theoretische opvoedkunde. De ideeën van de pedagoog prof M.J. Langeveld hadden veel invloed.
Volgens hem moest de opvoeding er op gericht zijn het kind te helpen mondig te worden.
Algemene didactiek kwam ook aan de orde, soms ook didactiek van enkele vakgebieden. De stagepraktijk speelde enigszins een rol in de lessen, dit in tegenstelling tot vaklessen, waarin het vaak niet of nauwelijks een rol speelde.
In de mediatabs: Oud-leerling Bert Cornelis, HKS leerling 1959-1964, over de pedagogielessen en stage.


Bert Cornelis over het boek van Langeveld, gebruikt in de pedagogieklessen.

Hierin werd gepleit voor het volgen van kineren in hun eigen ontwikkeling

 

Bert Cornelis over de vraag of er in de lessen een relatie met de stage werd gelegd.

Mediatabs: Oud-leerling Bert Cornelis over pedagogiekboek en relatie tussen lessen en stage
Geduld aub....

... nog niet alle video's en foto's op deze pagina zijn geladen


De vaklessenStronkhorst

Docent Stronkhorst

StronkhorstDocent nederlands Stronkhorst

Vaklessen
De theorie van het betreffende vakgebied op middelbare schoolniveau was een belangrijk onderdeel. In expressievakken en gymnastiek werden daarnaast praktijk oefeningen gedaan. Vakdidactiek of aanwijzingen voor hoe het vak te geven op de lagere school was nauwelijks aan de orde. Behoudens door een enkele docent die wel wat didaktische voorbeelden gaf. Zo herinnert oud-leerling Bert Cornelis zich dat docent Nederlands Stronkhorst en geschiedenisdocent Kroeger handige didactische voorbeelden gaven. Maar ondanks dat didactiek nauwelijks aan de orde kwam, konden lessen van sommige docenten wel erg inspirerend zijn. Zo vertelt oud-leerling Rob Woortman over de lessen nederlands van Gruppelaar. Die spraken hem zo aan, waardoor hij zelf docent nederlands wilde worden. En wel op de HKS omdat hij de sfeer daar heel bijzonder vond en er van alles mogelijk was.
In de mediatabs oud-leerlingen Bert Cornelis en Rob Woortman aan het woord over de lessen en Ruud Kruse over hoe hij gymnastiekdocent aan de HKS werd.


Ruud Kruse vertelt over hoe hij in 1962 gymnastiekdocent werd op de HKS.  

En over de verbouwing van de HKS. In het gymlokaal was het erg koud.


Oud-leerling Bert Cornelis vertelt over de lessen Nederlands van docent Stronkhorst.
Zijn lessen waren interactief.


Oud-leerling Bert Cornelis vertelt over de lessen geschiedenis die door Kroeger werden gegeven. Daarin werden didactische voorbeelden gegeven.
En vertelt hij over de lessen geschiedenis van IJ van der Molen in de eerste leerkring. Die zich niet hield aan de boeken, maar zelf veel stencils maakte voor de leerlingen om te bestuderen.


Oud-leerling Rob Woortman vertelt over de lessen nederlands van docent Gruppelaar.
De lessen bevatten geen didactiek, maar waren wel zó inspirerend, dat Rob zelf docent nederlands wilde worden.
En dan ook wel aan de HKS  omdat de sfeer daar goed was en er veel mogelijk was.
Rob werd inderdaad later in 1971 leraar nederlands aan de HPA.

Mediatabs: Ruud Kruse wordt docent. Oud-leerlingen Bert Cornelis en Rob Woortman over de lessenHet vak CMV

 


Klassefoto 1965

Klassefoto 1965

Klassefoto 1965 Klassefoto uit 1965

Het vak CMV, 'Cultureel Maatschappelijke Vorming',
 dat nogal vaak door oud-leerlingen genoemd wordt als een vak dat op niveau werd gegeven, met name in de 3e leerkring, waarin het heel divers werd ingevuld.
Meerdere docenten verzorgden daarin onderwerpen, zoals:
  • "Filosofie en modern levensgevoel" door Van Tent;
  • "Kinderbescherming" door Minnema;
  • "Economie en techniek" door Milde;
  • "Kunstgeschiedenis" door Gerard van Hulst;
  • "Politiek" door Kroeger.

In het kader van maatschappelijke vorming waren er ook jaarlijkse excursies naar grote bedrijven, zoals Hoogovens, Fokker en NDSM. De leerlingen namen met grote interesse deel aan deze excursies.


Niveau van de lessen

Scripties maken

Niveau van de lessen - Veel scripties schrijven


kroontjespen

Kroontjespen

kroontjespen Kroontjespen

Oud-leerlingen Roel Kingma en Bert Cornelis vertellen over wat zij goed vonden van de lessen. Roel vertelt een anecdotisch voorval over hoe een docent een beurt gaf. De lessen werden voornamelijk frontaal gegeven. Zelfstandig werken door de leerlingen kwam tot uiting in het maken van scripties.
Zie de mediatabs voor het beluisteren van de herinneringen.Oud-leerling Roel Kingma herinnert zich de leraren die hij goed vond.

En vertelt een anecdote over hoe hij een beurt kreeg in de muziekles van Gerard van Hulst, de broer van de oud-directeur J.W.van Hulst..


Oud-leerling Bert Cornelis vond het niveau van de lessen in de 3e leerkring vrij hoog.

Oud-leerling Bert Cornelis:

De lessen waren in het algemeen frontaal. Zelfstandig werken deed je in het maken van scripties.
Hiermee werkte je aan de eigen ontwikkeling.

Mediatabs: Roel Kingma over de leraren en een anecdote - Bert Cornelis over het niveau en de scripties


 

Vormingsweken

Maatschappelijke kwesties

Vormingsweken - Discussies over maatschappelijke kwesties

Er heerste een 'losse sfeer' op de kweekschool. Er werd volop gediscussieerd over wat er in de samenleving speelde, zoals het feminisme. Er werd een werkweek in het kader van Europese integratie in Duitsland gehouden. Die vond plaats in 1962 op iniatief van pedagogiekdocent W. ter Horst.
De omgang tussen de docenten en leerlingen werd als goed ervaren, zeker tijdens de vormingsweken die op "Kerk en Wereld" te Driebergen werden gehouden.
Beluister oud-leerlingen over hun ervaringen in de mediatabs.


 

Oud-leerling Bert Cornelis (HKS: 1959-1964) vertelt over de sfeer op de HKS en over de omgang tussen de docenten en de leerlingen.

Met name tijdens de vormingsweken in "Kerk en Wereld' gingen docenten en leerlingen goed met elkaar om. 

Oud-leerling Bert Cornelis over de gelegenheid volop te discussiëren, zeker in het laatste leerjaar, de derde leerkring. 

Oud-leerling Mario Kramer vertelt over de diversiteit van de docenten.

Pedagogiekdocent Wim ter Horst, ging zonodig met leerlingen naar buiten om even iets uit te vechten. Letterlijk, wel te verstaan...

Mediatabs: Oud-leerlingen Bert Cornelis en Mario Kramer vertellen...
Invoering Mammoetwet

Onderwijs aan de HPA

Invoering van de Mammoetwet in 1968Min Cals

Minister Cals

Min Cals Jo Cals Minister van OKW

De Mammoetwet was een nieuwe wet voor het voortgezet onderwijs, ingevoerd door Jo Cals, minister van OKW, 'Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen'.
Er ontstonden nieuwe schooltypen: mavo, havo en vwo. De eerste klassen daarvan heette de brugklas en was voor ieder type hetzelfde. Niet alle vakken waren meer verplicht, leerlingen konden een vakkenpakket kiezen. Een markant detail was dat het kamerlid Anton Roosjen die tegen de wet was en de naam 'mammoetwet' verzon, oud-wiskundeleraar was aan de HKS van 1917-1942. Ook de voormalige HKS-directeur J.W.van Hulst, destijds lid van de Eerste Kamer sprak zich kritisch uit over de wet.
De kweekschool die eerder binnen de wet voor het lager onderwijs viel werd opgesplitst in de 'havo-top' en de onderwijzersopleiding,'pedagogische akademie' genoemd en maakten deel uit van het voortgezet onderwijs. De leerlingen van de pedagogische akamemie werden voortaan studenten genoemd.


De nieuwe structuur


• havo-top

• driejarige beroepsopleiding

Nieuwe structuur van de onderwijzersopleiding
De eerste leerkring van de voormalige kweekschool werd omgezet in een 'havotop', de twee hoogste havoklassen 4 en 5 die afgesloten werd met het eindexamen die van toepassing was op alle havoscholen. De tweede en derde leerkring werd nu de 'pedagogische akademie', in de wandelgangen ook wel de 'beroepsopleiding' genoemd om onderscheid te maken met de bij de pedagogische akademie 'inwonende' havo-top.
De beroepsopleiding was driejarig.
In de eerste twee leerjaren, moesten de studenten alle vakken volgen, maar in het derde leerjaar volgden zij slechts vijf examenvakken: Pedagogiek, CMV, Nederlands, die verplicht waren en twee vrij te kiezen specialisaties, één uit de zaakvakken - rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en één uit de expressievakken - tekenen, muziek, handenarbeid, textiele werkvormen, gymnastiek.

Probleem van ontbrekende vakkennis als gevolg van vakkenpakketkeuze op de vooropleiding.
Aankomende studenten voor de beroepsopleiding moesten tenminste havo-niveau hebben, dat een hoger niveau is dan tot voordien vereiste mulo-niveau voor de kweekschool. Maar voor de havo gold ook dat niet alle vakken meer gevolgd werden. Leerlingen hadden een keuze tussen vakkenpakketten. Hierdoor hadden aankomende studenten van een aantal vakken nauwelijks enige kennis. In het 3e jaar van de pedagogische akademie, waarin studenten ook een vrije keuze hadden werd vaak dat vak gekozen, dat ook in het vakkenpakket van de vooropleiding zat. Hierdoor rees het probleem dat afgestudeerden van een aantal vakken weinig of geen achtergrondkennis hadden, die ze toch wel op de lagere school moesten geven, .

Beluister oud-docent aardrijkskunde Jan Kieft over dit probleem...
En Van Hulst over de Kweekschoolwet en de Mammoetwet....Jan Kieft, docent aardrijkskunde aan de HKS en HPA van 1963 tot 1984 over de gevolgen van de Mammoetwet.

Het verzoorzaakte een verschraling van het onderwijs, waarvan de oorzaak lag in de vooropleiding van de studenten.

(Opmerking: Kieft draagt een zonnebril, vanwege zijn slechtziendheid.)


Oud-directeur J.W.van Hulst was lid van de Eerste Kamer ten tijde van de behandeling van de onderwijswet, die later de Mammoetwet ging heten.

Hij vindt de Kweekschoolwet van 1953 een veel betere wet dan de Mammoetwet.


Voor het beluisteren van Van Hulst over de Kweekschoolwet en de Mammoetwet, ga naar pagina 'Kweekschoolonderwijs' in menu '1945-1960' en blader naar de kop "De Kweekschoolwet van Rutten in 1952'. Of klik op deze link. En open daarin de tab 'Van Hulst over de wet' in de mediatabs.

Mediatabs: Oud-docent Jan Kieft en Van Hulst oud-lid Eerste Kamer over de nieuwe onderwijswet.
Akademisering

Akademisering van de HPA

De organisatie van het onderwijs aan de opleiding onderging een grote verandering. Mede door de vrijheid die de pedagogische akademies kregen om de lesuren zelf in te delen, waarvan de HPA gretig gebruik van maakte.


Nieuwe onderwijsvormen


amanuensis

Amanuensis Kalkman

amanuensis Amanuensis Kalkman bij de stencilmachine

Door meerdere klassegroepen gezamenlijk colleges te laten volgen, kwam er in het lesrooster ruimte voor allerlei nieuwe onderwijsvormen, zoals voor workshops, practica, micro-teaching, werken aan projecten.
Hiervoor moest allerlei nieuwe en zelfgeproduceerde informatie op papier beschikbaar komen. Deze werden op de akademie gedrukt door een stencilmachine. De medewerking van de amanuensis Kalkman - hiernaast op de foto - was hierbij nodig, ook bij het organiseren van practica e.d.
Teamteaching, het gezamenlijk een les verzorgen door twee of meer docenten kwam sporadisch voor, maar werd op de HPA later in de jaren 70 veelvuldiger toegepast. Dit gaf nog meer ruimte in het rooster en vergrootte de integratie tussen vakgebieden.Nieuw onderwijs

Allerlei nieuwe inhouden en vormen van onderwijs zagen het licht, zoals 'sociale vaardigheden training' en 'observatie training'.
Het was een tijd van experimenteren met vernieuwing van onderwijs en van werkvormen. Hetgeen later in de jaren 70 en 80 op de HPA in een stroomversnelling zal komen.

Nieuwe onderwijsideeën

  • 'Didactische analyse'. Een analyse van het 'didactisch gebeuren' in de lespraktijk, bedoeld om de inhoud en organisatie van de te geven lessen beter te kunnen voorbereiden.
  • Evalueren van onderwijsresultaten op objectieve wetenschappelijke wijze. De toetsen kwamen op. Invloedrijk boek met betrekking tot toetsing was "Vijven en Zessen" van A.D.de Groot.
  • Taxonomie van onderwijskundige doelstellingen' naar aanleiding van het boek "Taxonomy of educational objectives' van B.S. Bloom werd belangrijk geacht bij het analyseren van leerplannen.


Stagebegeleidingsteams

Communicatie met leerscholen - Begeleidingsteams

De communicatie tussen de HPA en de stagescholen werd sterk verbeterd door het gaan uitgeven van het magazine "Over en Weer" en door het instellen van begeleidingsteams. Stagebegeleidende docenten werden in teams ingedeeld. Elk team werd gekoppeld aan stagescholen waar studenten van een bepaalde pa-klas stageliepen. Docenten gingen dus geregeld naar enkele maar dezelfde stagescholen. Hierdoor werd de samenwerking van docenten in het begeleidingsteam met de mentoren en mentrices vesterkt. Doordat een docent een student meerdere keren te zien kreeg, werd het stageproces van de student veel beter te begeleiden. Door uitwisseling binnen het begeleidingsteam en met de mentoren werd de begeleiding ook veel efficiënter.
Een nieuwe functionaris 'coördinator praktische oefening' werd ingevoerd. De pedagoog Wim de Haas ging deze functie vervullen. Hij zorgde ook voor het verschijnen van "Over en Weer".


Samenhang tussen vakken

Samenhang brengen tussen de verschillende vakken

Het "Leerplan van het Nutsseminarium" werd als studieboek voor alle vakken ingesteld.
Het algemene gedeelte daarvan werd in de pedagogieklessen behandeld en de tweede delen in de lessen vakdidactiek. In de praktijk echter gebruikten niet alle docenten op voor hun vakken specifieke tweede deel.

Verder werd het "Introductie basisleerplan" ontwikkeld door IJ van der Molen, pedagoog aan de HPA, behandeld.
Dit leerplan berustte op de pedagogische doelstelling: De lagere school heeft tot taak het kind te helpen en bekwaam te maken zijn levenstaak te volbrengen.