Moeilijke jaren, Herstel en Groei

Oorlogsjaren

Over de jaren 1940-1945 schrijft Lex Lammen:

'De oorlogsjaren hebben 'De Voorzienigheid' betrekkelijk ongemoeid gelaten. Aangezien er geen jongens op zaten, die gevaar liepen voor de één of andere "Einsatz" opgepakt te worden, hadden de Duitsers weinig belangstelling voor de bevolking van de school. Het gebouw leende zich natuurlijk wel voor inkwartiering of vordering, maar toen Duitse officieren daar naar kwamen kijken, zag Rector Starrenburg kans ze alleen de kleinste vertrekken te laten zien. Een andere keer, dat er een Duitser in "Feldgrau" aan de poort kwam, bleek het een Wehrmacht-aalmoezenier te zijn, die hosties nodig had.' (De Zusters hadden een hostiebakkerij - Ga met de muis over dit woord).

Hostiebakkerij
Hosties worden gemaakt
van ongedesemd brood.

Alleen in hongerwinter moest de school improviseren, lesuren beperken, internen naar huis sturen en zelfs dagen achtereen sluiten.

Met de bevrijding kwam natuurlijk ook de vreugde: 'Nederland herrijst', en zo ook 'De Voorzienigheid'. Maar er waren ook vermanende woorden:

De Rector gaf aan hoe de houding van de Nederlandse vrouwen en meisjes behoorde te zijn tegenover de Canadezen.
Zuster Alfons: 'Wij zijn allen erg blij geweest om de komst van de Canadezen in ons land. Dubbel jammer is het, dat hun verblijf alhier een morel ramp dreigt te worden.' (Herdenkingsboekje, pag. 19).

Uit het (schriftelijk) verslag van het klooster van februari 1945:

"Sinds 7 februari is de electriciteit afgesneden. Voor de internaatslokalen heeft dat tot gevolg: geen verwarming. 14 dagen hebben we met één klas 's morgens gelogeerd op 't Physicalokaal van de ULO, terwijl de andere les had in de ULO-refter, het minste koude lokaal. (...) 't Gaat best.
Erger is het gesteld met de voedseltoestand, die nodig maakte, dat ook de internen van de IVde naar huis gingen op 21 februari. De meesten komen, ondanks veel moeite, toch nog op de lessen omdat de eindexamens zo mogelijk toch gehouden zullen worden."

Herstel en Groei

September 1945 - er waren heel veel aanmeldingen voor de kweekschool, zodanig dat er gegadigden afgewezen moesten worden. De schoolgebouwen werden te klein, evenals het Internaat.

September 1947 - 'De Voorzienigheid' wordt vanaf nu als kweekschool door het Rijk gesubsidieerd. De vierjarige A-afdeling, die opleidde tot het diploma 'onderwijzer(es)' ofwel de 'lagere akte', telde 100 leerlingen; en de B-afdeling, opleidend voor de hoofdakte, 36.

'De Voorzienigheid' kon nu sterk groeien en deed dat ook.

'Zusters moesten het veld ruimen voor "internen" en werden soms ingekwartierd op de pastorie. De kweekschool kreeg er vier lokalen bij om de acht klassen in onder te brengen. Plannen om een verdieping boven op het bestaande schoolgebouw te zetten, werden goedgekeurd.' (Herdenkingsboekje, pag. 21).

dhr Snijders 1925In 1948 werd een groot feest gehouden ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de school. Tevens vierde de heer Snijders (rechts, hier in 1925) zijn 25-jarig jubileum als docent wiskunde. Later zou hij de eerste coördinator ('directeur') van de Jongensafdeling worden.

 

Ervaringen

Het Internaat heeft tientallen jaren bestaan. Op de tabbladen hieronder vertelt oud-leerlinge Corrie Spook (later Zr Paule) iets over dat Internaat.

  • Corrie Spook
  • Internaat Foto's
  • Lessen
  • X - sluiten

 

Interview 2010; 0:34

Corrie Spook heeft op 'De Voorzienigheid' gezeten van 1945 tot 1947. Een deel van die tijd was zij intern. Later is zij ingetreden in de Congregatie en heeft zelf als Zuster Paul (of Paule) jarenlang Nederlands en Schrijven gedoceerd.
In dit fragment vertelt zij iets over het Internaat. Het leven in het Internaat verliep geordend, maar echt streng -als in vele andere internaten- was het hier toch niet. Corrie heeft aan haar verblijf hier positieve herinneringen.

Internaatfotos

Ga met de muis over de foto om een chambrettes-zaal te zien.

De foto geeft een indruk hoe het Internaat er uit zag. Waarschijnlijk dateert de foto uit de jaren veertig. Het Internaat bood onderdak aan leerlingen van zowel de kweekschool als de ULO. Het Internaat werd in de jaren zestig gesloten. (archief Zusters).

Zr Solana Fysicales

De lessen werden meestal in klasseverband en frontaal gegeven. Er waren echter ook lessen waarin leerlingen actief waren, zoals bij handenarbeid, tekenen, muziek, gymnastiek, en hier bij een les Fysica bij Zr Solana Nijhuis.

De nadruk lag sterk op het verwerven van eigen kennis en vaardigheden. Het vak van onderwijzeres leerde men vooral op de stageschool.

Druk op de tabbladen voor meer informatie over de school en het Internaat.