CPA 1970 - 1984
Onderwijs
Onderwijs op de CPA van 1970 tot 1984

Het onderwijs op de CPA in de jaren 70

Het CPA onderwijs

Begin jaren 70 kwamen docenten op de CPA werken met op hun vakgebied vernieuwende ideeën. Zo veranderde Fokko Schroten het gymnastiekonderwijs in bewegingsonderwijs.

In de tabs vertelt Age Waaksma over de vele nieuwe docenten en Fokko Schroten over het gymnastiekonderwijs, zoals hij die in 1971 aantrof en over bewegingsonderwijs waar hij voor stond.

 • Age Waaksma
 • Gym in 1971
 • Bewegingsonderwijs
 • Sluiten

 

Age Waaksma over dat er veel nieuwe docenten begin jaren 70 kwamen, met verfrissende ideeën.

 

Fokko Schroten over het gymnastiekonderwijs, toen hij in 1971 docent aan de CPA werd.
Fokko Schroten over de opleidingen Lichamelijke Oefening tav bewegingsonderwijs.
Fokko Schroten over gymnastiek en bewegingsonderwijs

Ad Voorbij

Ad Voorbij, docent godsdienstonderwijs aan de CPA vanaf begin jaren 70, kreeg te maken met hoe verschillend men tegen de Bijbelverhalen aankeek.
Ad ging het er om te laten zien wat achter de verhalen zat.
Hij liet de symboliek ervan zien en sprak van 'oersymbolen', die ook in andere religies blijken voor te komen. Dit bleek vernieuwend te zijn en 'te vergaand' voor sommigen.

In de tabs is Ad's verhaal over zijn achtergrond, zijn opleiding en werkzaamheden voor zijn CPA-tijd opgenomen, omdat het ook een tijdsbeeld weergeeft en de verhouding tussen protestanten en katholieken.
Verder over zijn ideeën en ook de weerstand die het opriep.
opmerking: helaas zit er in sommige delen van de video een storend bijgeluid.

 • Achtergrond
 • de Bijbel
 • Oersymbolen
 • Weerstand
 • Studenten
 • Sluiten

Ad Voorbij over zijn achtergronden en zijn loopbaan.

 

Ad Voorbij over hoe je tegen de verhalen in de Bijbel kunt aankijken.

 

Ad Voorbij over wat de 'oersymbolen' inhouden.

 

Ad Voorbij over hoe zijn ideeén werden ontvangen binnen de protestantse wereld.

Op de CPA werden studiedagen gehouden, waar godsdienstonderwijs ook aan de orde was.

Klik voor een artikel uit het studiemateriaal uit 1979.

 

 

Ad Voorbij over de reacties van de studenten op zijn ideeën en zienswije op de Bijbelverhalen.

 

Ad Voorbij, docent godsdienstonderwijs over zijn ideeën en de reacties daarop
xx
Teamleider ABC-Bijlmer

Intercultureel onderwijs

In de komende wet op het basisonderwijs wordt geëist dat het onderwijs er vanuit moet gaan dat leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.
Ferry van der Miesen, docent pedagogiek: de eerste ervaringen daarmee was in de Bijlmermeer. In samenwerking met het ABC-Bijlmerteam werd in 1977 bijscholingscursussen voor onderwijsgevenden gestart.
Ook in het programma voor de CPA studenten werd aandacht besteed aan de veelvormigheid van de stagescholen. Zie uitgebreidere informatie...

Herman Olde, werd docent Nederlands aan de CPA in 1972.

Hij vond het belangrijk dat er ook aandacht aan didaktiek van het vak Nederlands zou worden besteed, naast het zeker vereiste kennisaspect.
Dat er ook boeken van moderne schrijvers werden gelezen, werd op de CPA niet als probleem ervaren, wat op sommige christelijke scholen wel het geval was.

In de tabs vertelt Herman Olde op video hierover en over samenwerking tussen collegadocenten en over stagebegeleiding....

 • Het vak ned
 • Moderne lit.
 • Samenwerking
 • Stagebegeleiding
 • Sluiten

Herman Olde vertelt over het vak nederlands hoe hij dat aantrof toen hij aantrad als docent nederlands.

 

Herman Olde over wet in de jaren 70 als moderne literatuur werd beschoud.

 

 

Herman Olde over de samenwerking tussen de collega's op inhoudelijk vlak.

 

Herman Olde over de begeleiding van de stage door de CPA docenten.

Werden alleen lessen in de eigen vakken door de docenten begeleid of ook in andere vakken?

 

Herman Olde over het vak nederlands, samenwerking tussen docenten en de stage

 

xx

Ferry van der Miesen, docent pedagogiek bracht het Jenaplan onderwijs concept op de CPA.
Zo schreef hij over leerhoeken in de klas, waar kinderen zelfstandig en in groepjes kunnen leren en ontdekkingen doen.

Ook landelijk was hij actief voor het Jenaplanonderwijs.

 
 • Over leerhoeken
 • Age Waaksma over Ferry
 • Sluiten
xx

De hoeken.

 • leeshoek met leesboekjes e.d.
 • taalhoek met papier, potloden, woordenboeken, tijdschriften, schrijfmachine
 • hoek voor wiskundig rekenen.
 • hoek voor wereldverkenning,
 • kunsthoek, waar kinderen kunnen tekenen en schilderen.
 • spelhoek.
 • verkleedhoek - toneelruimte - poppenkast - poppenhoek- winkel-
 • bouwhoek - zand- en watertafel

Klik op leerhoeken voor meer informatie.

Age Waaksma, adjunct-directeur over de pedagoog Ferry van der Miesen, die het jenaplanonderwijs sterk propageerde.

Studenten konden stage lopen op jenaplanscholen en ze konden gecertificeerd worden voor het jenaplanonderwijs.

 

Over Jenaplanonderwijs op de CPA en de voortrekkersrol van Ferry van der Miesen daarin

Age Waaksma

Het experiment Praktische Vorming

Rond 1975 begon het opleidingsonderwijs te vernieuwen, voornamelijk als gevolg van de toen nog komende wet op het basisonderwijs. Zo werd er meegewerkt aan het Project Praktische Pedagogiek (P3). Daarnaast samen met de Universiteit van Leiden aan het project 'Geleide Vernieuwing'. Om al deze vernieuwingen te bundelen kwam het experiment Praktische Vorming naar voren. Hierin werden instituutspraktica georganiseerd en een instructie begeleidingsmethodiek ontworpen. De stagebegeleiding werd anders georganiseerd. Er ontstonden interdisciplinaire begeleidingsteams.
In de tabs uitgebreidere informatie over 'Praktische Vorming' en over P3...

 • Vernieuwing
 • Project Praktische Pedagogiek
 • Praktische Vorming
 • Sluiten

Age Waaksma, adjunct-directeur over 'geleide vernieuwing'.

Instituutspractica waarin praktische zaken als 'vertellen' aan de orde kwamen werden gegeven. De relatie met de stage was hierin belangrijk.

Er werd samengewerkt met andere instituten en het was een aanzet tot een soort pabo-onderwijs.

 

Mario Kramer, pedagogiekdocent aan de CPA, de HPA en de COK over het Project Praktische Pedagogiek, P3 genaamd. Het behelsde niet alleen pedagogiek, maar was vakoverschrijdend.

Dit project ging uit van de Universiteit van Utrecht en werd op een aantal opleidingen uitgevoerd. Ook op de CPA, de HPA en de COK die later in 1984 zouden fuseren.

 

Het experiment Praktische Vorming

Vanaf 1975 begint het onderwijs aan de CPA te veranderen ten gevolge van de komende wet op het basisonderwijs.
Er waren al aanzetten tot onderwijsvernieuwing. Zo waren er de Jenaplan-ideeën, medewerking aan het project 'geleide vernieuwing' en aan het
Project Praktische Pedagogiek (P3)
. Ook werd er geparticipeerd binnen een project over individualisering van het onderwijs.
Er werd vervolgens gepoogd om al deze impulsen te bundelen tot één doorbrekende actie, waarin fundamenteel aan de schoolse opzet van de CDA kon worden gesleuteld", wat leidde tot een thema rond praktische aktiviteiten.
Dit thema werd: Praktische Vorming.
De experimenteerdoelen daarvan waren:
- het opzetten, uitvoeren en evalueren van een instituutspraktikum;
- het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van een ' instructie begeleidingsmethodiek' voor docenten en mentoren.
Het experiment moest worden uitgevoerd met een aantal stagescholen samen.
De invoering van het instituutspraktikum gaf bij de docenten aanzetten tot hernieuwd doordenken van het eigen vakgebied. Welk deel is in een instituutspraktikum te verpakken? Wat zijn de overeenkomsten met andere vakgebieden? Wat kunnen we als docenten eventueel samen doen?
Voorbeelden van instituutspraktika zijn: vertellen, lesvoorbereiding, kringgesprek, audiovisuele media.

De stagebegeleiding veranderde naar interdisciplinaire teams. Men begeleidt dan niet slechts het eigen vakgebied, maar het gehele proces dat de student doormaakt op de stageschool.
Het gevolg was veel overleg tussen de begeleidende docenten.
Mede hierdoor kwamen er langzamerhand steeds meer samenwerkingsvormen tussen de vakken voor, zoals het zaakvakkenproject, teamteaching rekenen-pedagogiek en expressieprojecten.

(naar: "Het experiment Praktische Vorming" in '99 jaar GKS-CPA' door A.R. Waaksma)

Zie het vereiste 'didactisch gedrag' binnen PV in het 1e studiejaar.

Noot: zaakvakken waren de vakken: Rekenen/wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuurkunde.

Age Waaksma over 'geleide vernieuwing' - Mario Kramer over P3

Janny Groot

Janny Groot gaf vanaf 1973 biologie en later natuuroriëntatie op de CPA.
In haar lessen ging ze uit van allerlei schoolomgevingen, zoals de stad, het weiland en de sloot. Zij bracht de kennis en de didactiek met elkaar in verband.
De lessen werden steeds meer 'doe-lessen', met daarbij de achtergrondkennis en daaraan gekoppelde didactische aanwijzingen.
Kampen werden georganiseerd, zoals het zaakvakkenkamp op Schiermonnikoog.
In 1982 ontstond het vak natuuroriëntatie, waarin biologie en natuurkunde werden geïntegreerd. Hierin werd ook thematisch gewerkt aan door studenten zelf gekozen thema's en wat leidde tot een product voor de basisschool.
Liefde en interesse voor de natuur te behouden voor de studenten en dat zij dat weer doorgaven aan de kinderen, was het ultieme doel voor Janny.

Voor uitgebreidere informatie, zie 'Natuuroriëntatie'...

De identiteit en de maatschappelijke betrokkenheid op de samenleving

De identiteit van de CPA was christelijk van aard, waarbij de maatschappelijke aspecten ervan steeds meer naar voren kwamen in de jaren 70.

Het christelijk karakter werd op docentenvergaderingen besproken en betrokken op het doel van onderwijs en opvoeding, waarbij mens-, maatschappij- en kindvisie van cruciaal belang is.
Hierbij kwam 'maatschappelijke betrokkenheid' op de samenleving en op de problemen in de wereld steeds vaker naar voren.
De vieringen werden ook steeds maatschappelijker van aard.
Zie meer over het bovenstaande onderwerp in de tabs....

 • Identiteit
 • Age Waaksma
 • Ad Voorbij
 • Sluiten
 

De 'kleur' van de CPA wordt bepaald door de joods-christelijke overlevering, in de Bijbel vervat, zo wordt in stukken van docentenvergaderingen gesteld.
Er wordt aansluiting gevonden bij de ideeën van dr. F. Boerwinkel (auteur van "Inclusief Denken"), die stelt dat het doel van onderwijs en opvoeding is de jonge mens zo te begeleiden dat hij steeds meer bereid is te bepalen waar hij zijn krachten wil inzetten om de algemene kultuuropdracht van de mens op persoonlijke wijze gestalte te geven.
Verder in het scherpen van de kritische zin in wat echt of onecht, waar of onwaar en recht of onrecht is. En hen bereid te maken op te komen voor de verdrukten en ontrechten.
Van wezenlijk belang hierbij is dat de jonge mens opgenomen is in een gemeenschap.
De docentenvergadering van de CPA voegde hieraan toe: 'Een gemeenschap waar Christus centraal staat'.

Zie uitgebreidere informatie in 'Onze P.A. is een C.P.A.''Onze P.A. is een C.P.A.'

De doelen dienen nader uitgewerkt te worden en de achterliggende mens-, maatschappij- en kindvisie helder worden gemaakt. Deze visies zijn bepalend over hoe het onderwijs wordt gegeven, getuige een illustratie die in de vergaderstukken werd gegeven. Zie de illustratie.

 

Age Waaksma, adjunct - directeur over de vieringen, die steeds meer een maatschappelijker karakter kregen.

 

 

Ad Voorbij, docent godsdienst- onderwijs over de vieringen op de CPA.

De vieringen werden steeds maatschappelijker van aard.
Zo kwam Amnesty International aan de orde, die opkomt voor mensen die om politieke of godsdienstige redenen in gevangenissen opgesloten zijn.

Klik op de website om te zien wat deze organisatie inhoudt.

Docentenvergadering over de identiteit - Age en Ad vetellen over de vieringen

Maatschappelijke onderwerpen werden opgenomen in de themaweken op de CPA.

xx
Docentenkorps - 1979

In het nummer van het CPA- huisorgaan van september 1979 wordt een kommunikatie-uur aangekondigd over de het onderwerp van de themaweek in november 1979: 'Mondiale vorming'. De deelgebieden van het thema, zoals vredesonderwijs en 'arm en rijk' geven weer wat in de samenleving destijds speelde.

Klik op dintelaar - 19 september 1979 om het voorstel te lezen.

Op weg naar fusie met de COK en de HPA

Voor de fusie werkte de CPA al samen met COK- en HPA docenten in de bij- en nascholing.
Met name in de applicatiecursus en de EDOKA, bestemd voor kleuterleidsters die daarmee de bevoegdheid verkregen voor het werken in de toekomstige basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Verder gaven docenten van de COK en de HPA ook op de CPA les, zoals Wieke Bosch van de COK

 • Wieke Bosch gaf pedagogiek op de CPA
 • Sluiten

Wieke Bosch, COK docente, gaf enkele jaren voor de fusie ook pedagogiek lessen op de CPA.

Wieke ervoer het stimulerend, wel hier en daar wat losgeslagen.

Het project 'comnunicatie' van Lyd de Vries herinnert Wieke zich goed.

 

 

Wieke over hoe zij het lesgeven op de CPA ervoer


Uitgebreidere informatie over hoe de fusie met de HPA en de COK binnen CPA- kring werd ervaren is opgenomen in de VRA deelsite, onder 'Tot standkoming pcpabo'.

 

Onderwijs op de CPA van 1970 tot 1984 © Disclaimer