COK startpagina
Overzicht
Christelijke Vormschool - PCOK in vogelvlucht

De Christelijke Vormschool/PCOK te Amsterdam van 1878 tot 1985

Over deze COK-deelsite van 'De Brug'.

Deze deelsite gaat over de geschiedenis van de Christelijke Vormschool/ Protestants Christelijke Opleidingsschool voor Kleuterleidsters te Amsterdam. De periode beslaat van haar oprichting in 1878 tot 1985 toen de school opging in de Protestants Christelijke Pabo,de PCPABO, die in 1985 tot Van Randwijk Akademie werd omgedoopt.

Deze pagina geeft in vogelvlucht de geschiedenis weer. Via doorverwijzingen op de pagina of via het menu hierboven zijn pagina's met uitgebreidere informatie toegankelijk. Een belangrijke scheiding is het jaar 1956 toen de kleuterschool ontstond.

Voor opgave van bronnen, zie pagina 'Bronnen'.

De geschiedenis...

In 1878 werd het instituut opgericht en in 1985 ging de PCOK, Protestants Christelijke Opleidingsschool voor Kleuterleidsters op in de PCPABO/Van Randwijkakademie.

xx
Bewaarschool in 1853

Oprichting in 1878.

De 'Vereniging tot Verbreiding der Waarheid' bestuurde in de 19e eeuw meerdere protestants-christelijke bewaarscholen in Amsterdam.

ga met de muis over de foto om een vergroting te zien.
Voor veel foto's in deze site geldt hetzelfde.

Deze vereniging richtte op 1 januari 1878 de "Vereeniging Vormschool ter opleiding van helpster tot onderwijzeressen aan Christelijke Bewaarscholen" te Amsterdam op. De kortweg genoemde 'christelijke vormschool' was een feit.
'Gods Woord' was de grondslag.
De vormschool was een avondschool, die financieel gedragen werd door giften. Na enkele jaren kreeg ze ook subsidie van de gemeente van Amsterdam.

xx Vormschool Keizersgracht

Huisvesting

De vormschool had geen eigen gebouw en 'woonde in' bij andere scholen, waarbij er nogal eens verhuisd werd.
Een locatie was lange tijd een gebouw aan de Keizersgracht, hiernaast afgebeeld.

Voor meer algemene informatie, zie pagina 'Beginperiode 1878-1956'

Het bewaarschoolonderwijs

Het onderwijs werd hoofdzakelijk bepaald door de ideeën van Friedrich Fröbel.
Hij ontwikkelde veel materialen, de zogenaamde Fröbelmaterialen.


Friedrich Fröbel

De exameneisen waren hoog. De examenopgaven van diverse jaren in de 19e eeuw getuigen daarvan.

zie verder: pagina 'Vormschoolonderwijs..'

Mevrouw Stoll had veel invloed op het onderwijs aan kleuters.

Zij was inspectrice voor de opleidingsscholen. Het invloedrijke boek "Van drie tot zeven" was van haar hand.
Aan de Christelijke Vormschool Amsterdam was zij leerlinge en later pedagogiekdocente.

1956 de wet op het kleuteronderwijs

Het jaar 1956 is een heel belangrijk jaar in de kleuterwereld.
De kleuterschool nam de plaats in van de bewaarschool en de opleiding tot kleuterleidster de plaats van de vormschool. Tevens kreeg zij overheidssubsidie.

xx
PCOK gebouw in de IJsselstraat

De Christelijke vormschool heette nu 'Protestants Christelijke Opleidingsschool voor Kleuterleidsters' - PCOK, meestal als COK aangeduid.

Eigen gebouw.
In 1966 kreeg zij een eigen gebouw in de IJsselstraat.

De roerige jaren zeventig
gingen ook aan de PCOK niet voorbij.

Een veranderende kijk op het christelijk geloof en de bijbel leidde tot een 'godsdienstconflict' op de PCOK.
Leerlingen lieten zich soms kritisch uit in het blad 'De Feeks'.
Democratisering kwam op en mondde in 1982 uit in de vorming van een akademieraad, waar alle geledingen een stem hadden.

Voor meer algemene informatie zie pagina 'Periode vanaf 1956'

Het veranderende onderwijs

xx
Verbranding van oude stencils

Na de invoering van het kleuteronderwijs begon de overheersende invloed van Fröbel te tanen. Maria Montesori en haar materialen deed zijn intrede.
Onderwijsprogramma's werden bijgesteld. Oude stencils werden 'ceremonieel verbrand', ga met muis over de foto hiernaast...

De leerlingen moesten in hun studie ook scripties maken en praktijkopdrachten werden steeds belangrijker studieonderdelen.

Er werd mee gedaan aan projecten samen met andere instiuten, zoals aan het Innovatieproject Amsterdam.

xx
Een klas begin zeventig jaren

Veranderende taak vakdocenten

In deze jaren gingen vakdocenten ook didactiek van hun vakken geven, iets wat eerder een taak was voor de methodiek-didactiek docentes, die altijd een centrale rol speelden in het opleidingsonderwijs.
Ook begeleiding van vaklessen in de stage ging steeds meer naar de vakdocenten. Wat soms wel 'enige strijd' kostte.

Voor meer informatie zie pagina 'Onderwijs vanaf 1956'

De basisschool in zicht en komende fusie van de COK

In de jaren zeventig werd al duidelijk dat de kleuterschool en de lagere school zouden integreren tot de basisschool.
Als gevolg daarvan lag het in de lijn dat ook de opleidingsscholen voor kleuterleidsters zouden fuseren met de pedagogische akademies.

De COK ging fusiebesprekingen aan met de Christelijke Pedagogische Akademie, de CPA en de Hervormde Pedagogische Akademie, de HPA..

xx
Diplomering EDOKA klas in 1982

Allerlei commissies m.b.t. de komende fusie werden gevormd. Het gezamenlijk fundamenteel uitgangspunt werd geformuleerd. Vaksecties gingen mede op grond hiervan de leerplannen op elkaar afstemmen.

Gezamenlijk werd de bij- en nascholing met betrekking tot de komende basisschool ontworpen en uitgevoerd.
Zo werd de applicatiecursus en de EDOKA door de drie instituten gezamenlijk verzorgd.

Wat deze cursussen inhouden en meer informatie over het fusieproces, zie de pagina 'Fusie in zicht'

Afbouw instituten 1985 tot 1988

In 1985 ontstond de basisschool. En de COK, de HPA en de CPA fuseerden in de PCPABO, die even later de 'Van Randwijkakademie' werd genoemd. De nieuwe leerlingen, nu studenten genoemd in het cursusjaar 1985-1986 werden opgenomen in de nieuwe PCPABO. De ouderejaars van de drie instituten bleven tot hun afstuderen nog studenten van de eigen scholen. Hierdoor verdwenen de COK, de HPA en de CPA in feite in 1988 van het toneel.

De COK 100 jaar

In 1987 vierde de COK gemeenschap het 100 jarig bestaan, met ondermeer een reünie.

zie hiervoor de pagina 'COK-100 jaar'

 

PCOK startpagina © Disclaimer