Periode 1887 - 1925
De eerste 70 jaar
Beginperiode 1887 - 1956

De oprichting en de eerste jaren

  De stichter: 'Vader' Lohman

 

De vereniging "Ter Verbreiding der Waarheid" nam in 1886 het initiatief om in Amsterdam te komen tot een Christelijke opleiding, die moest voorzien in opgeleide krachten voor de bewaarscholen, waarin kinderen van de kleuterleeftijd werden ondergebracht. De voortrekker was dhr Lohman, de voorzitter van deze vereniging.

De opleiding die de helpsters op de bewaarscholen vormde tot onderwijzeressen werd Vormschool genoemd.

Oprichting
De "Vereeniging Vormschool ter opleiding van helpster tot onderwijzeressen aan Christelijke Bewaarscholen" werd uiteindelijk op 1 januari 1887 opgericht.
Bij de bestuursleden waren geen dames, terwijl de leerlingen allemaal van het vrouwelijk geslacht waren.

De grondslag is Gods Woord.
Het doel is helpsters te vormen tot onderwijzeressen.
Cursussen worden gegeven in: lezen, schrijven, taal, rekenen, bijbelkennis, natuurkennis, opvoedkunde, aanschouwingsonderwijs, fröbelleer, tekenen, nuttige handwerken en zang.
In de tabs meer over de eisen

  • Artikel 1 - 4
  • Artikel 5 - 8
  • Artikel 9 - 12
  • Bestuursleden
  • Sluiten
xx 

De statuten van de vormschool, opgericht 1 januari 1887

Artikel 1 geeft het doel aan.
Artikel 2 geeft de vakken aan.
Artikel 3 voer de toelatingseisen. De meisjes (!) moeten minimaal 14 jaar zijn en een zedelijke levenswandel hebben.
Artikel 4 gaat over het toelatingsexamen.

Ga met de muis over de afbeelding om de tekst te zien

 

xx

Uit de statuten.

Artikel 5: schoolgeld 16 gulden voor A en 20 gulden voor B.
Artikel 6: over het schooljaar en de vakanties.
Artikel 7: de opleiding is vierjarig.
Artikel 8: lessen vangen aan met een gebed. Over verzuim.

Ga met de muis over de afbeelding om de tekst te zien

xx

uit statuten.

Artikel 9: ove rrapportage van gedrag en vorderingen.
Artikel 10: over de overgang naar een hogere klas.
Artikel 11. over het examen onder toezicht van een externe commissie.
Artikel 12. over klachten.

Ga met de muis over de afbeelding om de tekst te zien

uit statuten.

 

Ondertekening door de bestuursleden.

 

uit de statuten: doel, cursussen, opleiding, toelatingsexamen, rapportage en examen
xx

Start cursussen en weekrooster

De cursussen worden in februari 1887 gestart met 73 leerlingen in een school aan de Boommarkt. De vormschool was geen dagonderwijs. De leerlingen werkten overdag in de bewaarscholen en waren vier avonden in de week op school om de lessen te volgen.

Een rooster uit 1916 geeft aan dat de avondlessen startten om half zeven en eindigden rond half tien.

Over het onderwijs op de vormschool, zie pagina 'Onderwijs'

Ga met de muis over de afbeelding om het rooster te bekijken.

 

xx


xx

Status van de Vormschool.
De Vormschool was een avondschool en niet wettelijk erkend en dus ook niet door het rijk gesubsidieerd. Deze situatie veranderde veel later, namelijk in 1956 bij de invoering van de wet op het kleuteronderwijs.
De school ontving contributies en ontving vanaf 1908 gemeentesubsidie. In 1909 een bedrag van 400 gulden.
In 1908 kreeg de Christelijke Vormschool haar eerste directeur, de heer Harmsen. Op 8 mei 1912 werd het zilveren jubileum gevierd. Klik op feestzang. In 1925 werd Van Rooijen directeur en verhuisde de Vormschool naar Keizersgracht 177.

Ga met de muis over de foto's

 

 

Vormschool 1887 - 1956 ¬© Disclaimer