1984-1987

Gerard KerkhoffHans vd Zwaan
Links: Gerard Kerkhoff; rechts: Hans van der Zwaan.
Hans van der Zwaan was algemeen directeur. Gerard Kerkhoff een van de adjuncts.

KPA - Wervingsfolders

Stempel KPA
De KPA had zelfs een stempel!

 

 

 

 

Overgangsschool

De besturen van de beide katholieke PA's en van de KLOS fuseerden in 1983, de scholen op 1 juli 1984. De Katholieke Pabo Amsterdam was een feit.

Besturenfusie
Het fuserende bestuur. Van li > re: dhr. Salden, vicaris Wim de Graaff, Br. Lucianus Tieleman, Mevr. Ravensloot, dhr. Toon Rammelt (voorzitter), Br. Angelicus Holtkamp, dhr. Piet Sanders; geheel rechts dhr. Siem Beerse; de drie overige bestuursleden : onbekend.

Bij de start in 1984 was de verwachting dat de KPA als zelfstandige Pabo zou kunnen blijven bestaan. Dat bleek al snel een illusie. Het aantal studenten bleek te klein, het zakte onder het wettelijke minimum van 250 studenten.

Een volgende fusie was dus noodzakelijk. In de jaren 1985-1987 werden daartoe allerlei mogelijkheden onderzocht. Uiteindelijk kwam het tot een fusie met de PC Pabo Amsterdam (de 'VRA') en de PC Pabo Alkmaar (de 'Da Costa'), waarbij de Interconfessionele Pabo gevormd werd (de 'IPABO').

De KPA-tijd was een onzekere tijd. Het aantal studenten was klein, het aantal docenten groot. Duidelijk werd dat de personeelsomvang op den duur onhoudbaar zou zijn. Voor velen zou hun baan op de tocht komen te staan. Dit kwam de motivatie niet ten goede en de sfeer op de school leed er duidelijk onder.

 

 • De weg naar de KPA
 • Regelgeving
 • Studentenaantallen
 • X - sluiten

In het kort:

 • In de tweede helft van de jaren zeventig wordt duidelijk dat als gevolg van overheidsbeleid in Amsterdam slechts ruimte is voor één katholieke Pabo en dat dus op termijn de PA's en de KLOS zouden moeten fuseren tot 'KPA'. De Pabo moest studenten opleiden tot leraar basisschool. De basisschool zou van start gaan in 1985, de Pabo één jaar eerder.
 • De drie opleidingsscholen (De Voorzienigheid, Magister Vocat en de RK KLOS) stellen de zogenaamde Pako-commissie in. Deze moest de toekomstige fusie verkennen en voorbereiden; deze commissie is actief van 1978-1983.
 • De PA- en KLOS-besturen fuseren op 1 februari 1983. Het nieuwe Bestuur entameert de fusie van de instituten, de nieuwe directie en het KPA-gebouw.
 • De Havo-afdelingen worden afgestoten. Het aantal leerlingen daalt steeds verder en deze afdelingen kosten teveel (te weinig leerlingen). Een sluitend rooster maken wordt onmogelijk.
 • Het Bestuur stelt Hans van der Zwaan aan als directeur van de KPA.
 • Het gebouw van Magister Vocat aan de Jan Tooropstraat wordt aangewezen als het KPA-gebouw. Dit wordt aangepast door onder meer het plaatsen van een derde verdieping met de kenmerkende 'boogjes'. Die worden verwerkt in het logo van de KPA.
 • Op 1 junli 1984 heeft de institutionele fusie plaats.

In de jaren zeventig en tachtig vaardigt de overheid steeds meer regelgeving uit. Kort:

 • De STC-operatie (Schaalvergroting, Taakverdeling, Concentratie; 1983-1986) had als doelstellingen:
  • Vermindering van het aantal HBO-instellingen door Schaalvergroting. Het minimum aantal studenten per instelling werd gesteld op 600; voor Pabo's werd met een minimum van 250 een uitzondering gemaakt. De HBO-instellingen worden Hogescholen.
  • Vergroting van de zelfstandigheid van de instellingen, inclusief autonomie op financieel gebied.
  • Taakverdeling: de nieuwe hogescholen zouden niet alle studierichtingen moeten aanbieden.
  • Concentratie: de hogescholen zouden een geografisch evenwichtige verdeling over het land moeten hebben, rekening houdend met de denominatie.

 

 • De Wet op het HBO werd in 1986 aangenomen. Instellingen werden autonoom inzake financiën, onderwijs, personeel en huisvesting en dienden een systeem voor kwaliteitsbewaking te hanteren. De overheid beperkte zich tot algemene financiering ('lump sum') en tot toetsing op resultaat achteraf. In de jaren negentig werden daartoe visitatiecommissies ingezet. Het Bevoegd Gezag van de instelling wordt werkgever. De besturen van de instellingen vallen bijna alle onder de koepel van de HBO-raad. Deze Raad is gespreks- en onderhandelingspartner van de minister en gaat zich gaandeweg als een 'super' werkgever gedragen.

De jaren 1984-1987 waren wat aantallen studenten betreft, magere jaren.

Aantallen Studenten
 
1983-1984
1984-1985
1986-1987
KPA-1
36
34
KPA-2
33
KPA-3
31
Afbouw VZ
41
24
Afbouw MV
108
75
16
Afbouw KLOS-A
89
60
Afbouw KLOS-B
25
22
7
Edoka
29
16
23
Applicatiecursus
83

In 1983-1984 waren de instellingen nog zelfstandig. 1984-1985 was het eerste jaar van de KPA en begon de afbouw van de oude scholen.
In 1984-1985 telde de KPA 316 studenten, in 1986-1987 waren dat er 144. Naast de reguliere opleidingen waren er aparte, kortdurende cursussen, waarvan de aantallen niet meegeteld zijn.
De dalende aantallen maakte een zelfstandig voortbestaan onmogelijk.

Klik op de tabbladen voor meer informatie.