1984-1987

 

KeesvW Luchtdruk
Natuurkunde: een negerzoen zwelt op in een vacuumvat (gebakken lucht!). Natuurkunde werd in 1986 ondergebracht in 'Natuuronderwijs', dat gestoeld is op het Anglo-Amerikaanse Science.

 

KeesvW in kabinet
Kees van Wissen in het 'kabinet' Natuuronderwijs. In 1986-1987 werd het ook hier stil.

 

Tentamenbriefje
Ook in de KPA-tijd werden systematisch tentamenbriefjes gebruikt.

 

 

 

Sfeer en Onderwijs

Onderwijs

Het onderwijs oogde rommelig en vertoonde weinig samenhang. Er waren de afbouwprogramma's voor de beide PA's en de KLOS afzonderlijk, en er was een opbouwprogramma voor de nieuwe Pabo. Deze laatste was echter zeer beperkt van omvang, zodat lang niet alle docenten hierbij betrokken waren. Vele docenten waren bovendien 'overbodig': zij hadden nog maar weinig uren en 'liepen in de garantie'. Hun interesse in de ontwikkelingen was dan ook uiterst beperkt.

Het lesgeven verliep grotendeels nog vakgebonden. Soms werkten docenten samen. Het samenvoegen van drie instituten met hun eigen docenten en hun eigen culturen tot één nieuwe Pabo bleek zeer lastig. Er kwamen lessen gericht op 'de kleuters' waar zo goed als kwaad als het ging de oude methodiek gegeven werd. Vakdocenten pasten hun inhouden enigszins aan de 'bijgekomen kleuterschool' aan. Zo werden in de lessen LO bewegings- en zangspelletjes opgezet door samenwerking van gymnastiek- en muziekdocenten. Het was hier een zoeken naar de juiste vakinvulling. Wel is er enige verschuiving binnen vakken te zien van inhouden naar de didactiek.

Er werd een stuurgroep voor het OnderWijs Plan (OWP) opgezet. Die heeft gezien alle problemen weinig opgeleverd. De zeer onzekere situatie waarin de Pabo zich in deze tijd bevond hing voortdurend als een donkere wolk boven alle initiatieven en verlamde die.

De aanstellingseisen voor docenten worden ruimer genomen. Naast de formele vakbevoegdheid gaat ook de bekwaamheid een duidelijke rol spelen. Zo kreeg de docent biologie na het verdwijnen van zijn collega Natuurkunde, nu ook dít vak opgedragen. Voordeel daarbij was dat er nu sprake was van een meer samenhangend geheel: kennis der natuur, of natuuronderwijs. Het paste bij het algemene overheidsbeleid waarbij 'bekwaamheid' even zo belangrijk werd als 'formele bevoegdheid'.

  • Jos van Onna
  • X-sluit

Interview 2009; 1:36

Jos van Onna studeerde Tekenen (2e graads) en Handvaardigheid (3e graads) aan de Lerarenopleiding, en behaalde later voor beide vakken de eerste graads bevoegdheid .
Hij werd eind 1980 gevraagd om op 'De Voorzienigheid' te komen werken als vervanger van Jo Langemeijer. In deze tijd begon hij met het ontwikkelen van zijn -nu alom gewaardeerde- visie op (geïntegreerd) onderwijs in Beeldende Vorming.
Toen de fusie naar de KPA zich aandiende werd hij geconfronteerd met nogal wat collega's in dit vakgebied. Ondanks zijn grote verdienste als 'kartrekker' moest hij in 1986 afvloeien. Hij studeerde toen Psychologie, en kwam later, begin jaren negentig, terug aan de Ipabo.
Jos vertelt iets over de ontwikkeling van zijn visie en de fusie.

 

Directie

  • John Verhallen over de directie
  • X-sluit

Op de video vertelt John Verhallen over de gang van zaken

Interview 2009; 0:50

Nadat Theo Smits en Marie-José Steggink-van Stijn in juni 1984 met de VUT waren gegaan, werd Hans van der Zwaan, voorheen directeur van de KLOS, benoemd tot algemeen directeur van de KPA. Tegen zijn benoeming rees veel verzet. Velen meenden dat hij voor deze functie de juiste kwalificaties miste.
Onder, of beter gezegd, rondom Van der Zwaan stonden de vier adjuncten: John Verhallen (vanuit Magister Vocat), Kees van Iersel (vanuit De Voorzienigheid), Gerard Kerkhoff (vanuit de KLOS) en Herman Tervoort (toegevoegd adjunct vanuit Magister Vocat). Zij hielden tezamen de directeur uit de wind, en hielden de facto de school draaiende. Mét Van der Zwaan voerden zij de vele gesprekken met de mogelijke fusiepartners.
John Verhallen vertelt hier iets over het functioneren van de KPA-directie.

 

Sfeer

In de KPA-tijd gebeurde verder veel: er waren de diverse afbouwen, en de nieuwe KPA-studenten. Maar er werd al volop en steeds meer gesproken over de nieuwe fusie die onvermijdelijk dichterbij kwam. Het was een spannende, onzekere tijd voor praktisch iedereen. Je moest maar afwachten of je meegenomen zou worden in deze komende fusie. De motivatie nam bij velen af, de onverschilligheid toe.

Met het in werking treden van de HBO-wet in 1986 werd het mogelijk dat docenten die boventallig waren, op vrijwillige basis konden gaan omscholen. Diverse collega's maakten daarvan gebruik. Zo ging Jan Jobse (Nederlands) rechten studeren, Jos van Onna (Handenarbeid, Tekenen) psychologie, Rein de Jong (Natuurkunde) econometrie.

Gelukkig bleken de studenten nog steeds dankbare groepen om mee te werken.