HKS-HPA startpagina
HKS-HPA startpagina
HKS en HPA in vogelvlucht

Korte inhoud van de vijf perioden

De periode 1907-1940. Oprichting en de daaropvolgende crisisjaren

HKS-1925  De HKS, de Hervormde Kweekschool werd in 1907 opgericht door de Hervormde Kerkrichting. In de Amsterdamse Plantage buurt werd het gevestigd. De eerste directeur, die altijd in jacket was gekleed, was dhr. Versluys. In de jaren dertig kreeg het instituut ook te maken met de gevolgen van de economische crisis. Meesters en juffen verdienden bijna niets, als ze al een betaalde baan kregen.
Verhalen van oud-leerling Van Hulst, de latere directeur zijn in videofragmenten te beluisteren.

Voor informatie over deze periode, ga naar 'Overzicht 1907-1940'


De periode 1940-1945. De Tweede Wereldoorlog

xx 

In de bezettingstijd ging de HKS onder leiding van J. Van Hulst nogal eens in tegen opdrachten van de toenmalige duitsgezinde overheid. In de Hollandsche Schouwburg, tegenover de HKS, werden joden ter deportatie verzameld. De kweekschool heeft een actieve rol gespeeld in het wegsmokkelen van joodse kinderen.

Herinneringen aan die spannende tijd van de toenmalige directeur zijn opgenomen in videofragmenten, te zien in de pagina's over de periode 1940-1945.

Voor informatie over deze periode, ga naar 'Overzicht 1940-1945'

De periode 1945-1960. De naoorlogse jaren en de vijftiger jaren

xx  In de naoorlogse jaren nam het instituut initiatieven om te komen tot onderwijsvernieuwing binnen de kweekschool wereld. De pedagogen Van Hulst, die ook directeur was en Van der Molen pleiten na de oorlog voor het invoeren van projectonderwijs.
In de jaren 50 werd de kweekschoolwet ingevoerd, waardoor de opleiding werd geherorganiseerd. In 1960 trad Van Hulst af als directeur en werd opgevolgd door J. Minnema.
Achtergrondinformatie en persoonlijke ervaringen van medewerkers en leerlingen geven een kleurrijk beeld van deze periode van opbouw na de oorlog.

Voor informatie over deze periode, ga naar 'Overzicht 1945-1960'
 

De periode 1960-1970. De 60-er jaren: akademisering en medezeggenschap

xx In de periode van de zestiger jaren werd in de maatschappij gerevolteerd tegen het gevestigde gezag. In de kweekschool werd de roep om medezeggenschap van leerlingen gehoord. Daarnaast werd de opleiding ge-akademiseerd: De kweekschool werd pedagogische akademie. De Hervomde Kweekschool - HKS werd 'Hervormde Pedagogische Akademie - HPA genoemd. En de leerlingen werden nu studenten. De akademie kreeg een medezeggenschapsorgaan- 'de akademieraad', waarin docenten en studenten zitting hadden. Verder verdween de tot dan toe sterke verzuiling van de samenleving langzamerhand.

Voor informatie over deze periode, ga naar 'Overzicht 1960-1970
 

De periode 1970-1984
   Medezeggenschap - Vernieuwing van het onderwijs- DDR reizen - Sport- Fusie

De jaren 1970-1980: Democratisering en Onderwijsvernieuwing

xx Vanaf 1970 werd het instituut niet meer geleid door één directeur, maar door een driemanschap van drie directeuren. In de periode van de zeventiger jaren, met name na 1974 toen het 2e driemanschap aantrad, veranderde er veel op de HPA, met name op het gebied van democratisering en op de wijze van inrichting van het onderwijs.
xx Conflicten over mede- zeggenschap culmineerde op 4 april 1976 in de bezetting van het HPA-gebouw, door een deel van de studentenbevolking. xx Maar ook in 1976: studenten werkten actief mee op de vorm-geving van het onderwijs. Ze namen deel aan vakgroepoverleg en bijvoorbeeld ook praktisch, zoals bij het herinrichten van de schooltuin.

Veel vakdocenten gingen samenwerken, bijvoorbeeld in projecten of gaven lessen gezamenlijk, waarbij samenhang in het lesprogramma ontstond. Hierbij speelde de relatie theorie-praktijk een belangrijke rol.

xx Eind jaren 70 werd het gehele opleidingsonderwijs verder drastisch vernieuwd, op grond van fundamentele uitgangspunten, gestoeld op zowel bijbelse als onderwijskundige gronden. Naast reguliere cursussen en practica voor basiskennis en vaardigheden werden zogeheten 'stamgroepen' ingevoerd, waarin studenten en docenten in onderling overleg vorm gaven aan het onderwijs. Freinet-onderwijs- technieken werden toegepast. De relatie tussen theorie en praktijk speelde een belangrijke rol.

De invoering van dit nieuwe onderwijssysteem gaf nogal wat beroering in het docentencorps, omdat velen daarvan zich niet konden vinden in de nieuwe onderwijswerkvormen. Sommige van hen participeerden wel in de stamgroepen, terwijl anderen zich beperkten tot het geven van lessen.

Voor informatie over deze periode, ga naar 'Overzicht 1970-1984'......

DDR excursies - sportevenementen - Jubilea

xx xx  

Binnen- en buitensportdagen werden gehouden. Aan sporttoernooien werd door de HPA deelgenomen en niet zonder succes.
Skiweken werden gehouden in Oostenrijk.

Vanaf midden jaren 70 werden excursies naar de Deutsche Demokratische Republik, het communistische voormalige Oost Duitsland georganiseerd.

In 1977 werd het 70 jarige bestaan van de HPA gevierd.
Het 75 jarig jubileum in 1982.

Voor meer informatie, waaronder foto's,
                                      ga naar
'Overzicht 1970-1984'......


xx

De jaren 1980-1984: Voortgaande onderwijsvernieuwing - Fusie met COK en CPA

xx

Voortschrijdende onderwijsvernieuwing
De eerste studenten, die het vernieuwde onderwijs in alle jaren hadden gevolgd, legden hun eindexamen af. Destijds nog met externe gecommitteerden, die in het algemeen over de resultaten tevreden waren.

Verzorgen van bijscholing voor leerkrachten in het onderwijs
In samenwerking met de Amsterdamse protestantse zusterinstuten, de COK - Christelijke Opleiding voor Kleuteronderwijs - en de CPA - Christelijke Pedagogische Akademie - werden bijscholingscursussen voor leerkrachten van het lager- en kleuteronderwijs gegeven.. Hierin werden ook elementen van stamgroepen- onderwijs toegepast.

Aanloop tot de fusie met de COK en CPA

Vanuit de overheid werd op fusies tussen de opleidingen voor het lageronderwijs en voor het kleuteronderwijs aangedrongen, mede op grond van het totstandkomen van de basisschool, het samengaan van de kleuterschool en de lagere school.
Er werd veel overleg gepleegd tussen de drie instituten over ondermeer gezamenlijke visie en de organisatie van onderwijs.
In 1984 werd de HPA, de COK- Christelijke Opleiding tot Kleuterleidsters en de CPA-Christelijke Pedagogische Akademie samengevoegd en ondergebracht in het CPA gebouw in de Jan van Eijckstraat.
Ouderejaars studenten van de HPA maakten hun opleiding nog af onder het oude HPA-regime. De eerstejaars werden samengevoegd in de opleiding genaamd de 'pc-pabo', de latere 'Van Randwijk akademie'.

Voor informatie over deze periode, ga naar 'Overzicht 1970-1984'......
xx xx


In deze site is informatie uit diverse bronnen opgenomen.

HKS-HPA startpagina © Disclaimer