Periode 1970 - 1984
Overzicht
De HPA in de jaren 70 en 80

De HPA in de jaren 70 en 80 tot de fusie

De jaren 70 en 80 zijn duidelijk in twee perioden in te delen:

  • De eerste tot 1976 onder leiding van het eerste en daarna van het tweede driemanschap wordt gekenmerkt door het in eerste instantie redelijk gemoedelijk overleg in de Akademieraad en de vaksecties over algemene en onderwijskundige zaken. Zo rond 1975 kwamen er conflicten, die te maken had met een verschil van mening binnen het tweede driemanschap en de 'politisering' van een deel van de studenten en enkele docenten, hetgeen leidde tot de bezetting van het HPA gebouw in 1976.

  • De tweede periode van 1976 tot 1984, werd gekenmerkt door een grootscheeps ingevoerde onderwijsvernieuwing met de hiertegenover verschillende houdingen van docenten. De nascholing voor leerkrachten in het kleuter- en lageronderwijs kwam op. En de fusie met de COK, Christelijke Opleiding voor het Kleuteronderwijs, en met de CPA, Christelijke Pedagogische Akademie kwam in zicht.

De eerste periode 1970 - 1976, de periode van de twee driemanschappen

  • Het eerste driemanschap van 1970 - 1974
  • Het tweede driemanschap van 1974 - 1976

Directie - Het eerste driemanschap - 1970 tot 1976

xx Na het aftreden van Minnema als directeur, kwam na enige strubbeling het eerste driemanschap als directieorgaan tot stand.
Het bestond uit Wim de Haas, Wim van der Horst en Guus Dull.

xx

De organisatiestructuur

Sinds 1969 was de akademieraad, waarin evenveel studenten als personeelsleden - docenten, OOP, directie - zitting hadden, het centrale beslissingsorgaan van de HPA.
In de raad was de verstandhouding onderling goed tot zo rond 1975 toen de democratisering politiseerde.

Meer over de akademieraad binnen de organisatiestrucutuur van de HPA met herinneringen van oud-docenten en oud-studenten klik op:
'Organisatie 1970-1976'....

Identiteit - sfeer - studentenleven - sportweken

xx   xx
Cees Hageman

De identiteit van de HPA kreeg met name vorm in vieringen, met name de midweekvieringen.
Hierin kwamen religieuze en maatschappelijke onderwerpen aan de orde. Zoals protest tegen de oorlog in Vietnam.

Studentenleven speelde zich af in de 'soos' op de derde verdieping, in 't Praathuis, in Café Eik en Linde aan de overkant van de school.

Sport- en skiweken werden veelvuldig georganiseerd

Meer over deze onderwerpen met herinneringen en foto's, klik op 'Organisatie 1970-1976'....

De lessen - vakkenintegratie - didactiek

xx

Begin jaren 70 werden de lessen grotendeels nog frontaal gegeven, waarbij vaak wel gelegenheid tot discussiëren werd gegeven.
In de vaksecties werd gewerkt aan het opstellen van leerplannen, die afgestemd moesten worden op het basisleerplan en waarin zaken als toetsing, opkomstplicht moesten worden geregeld.

Allengs kwam vakkenintegratie voor en in de vaklessen werd steeds meer aandacht aan didactiek besteed. Bij biologie werd zelfstandig proeven uitvoeren ingevoerd en werkweken georganiseerd.

Meer informatie, met herinneringen van oud-docenten en studenten, en fotoseries van werk- en introductieweken, klik op 'Onderwijs 1970-1976'....

Docentenbegeleidingsteams - Stageleerscholen - model 'didactische analyse'

xx

Iedere docent die studenten in de stagepraktijk begeleidde werd in een begeleidingsteam ingedeeld. Een begeleidingsteam werd aan een klassegroep gekoppeld. Hierdoor ontstond er in de praktijk een hechte samenwerking tussen het team en de leerscholen, waardoor begeleiding van stageleerprocessen bij studenten mogelijk werd.

Voor meer informatie hierover; over het nut van Creatief Spel voor de stagepraktijk en over het model 'didactische analyse', zie 'Onderwijs 1970-1976'....

 

Directie - het tweede driemanschap - 1976 tot 1984

xx

Het tweede driemanschap

Na vertrek van Wim de Haas, werd het tweede driemanschap gevormd door Harry Schram en John van 't Hoff, die van buiten de HPA kwamen en door Wim van der Horst, die ook in het eerste driemanschap zitting had.

Conflicten en controversen
Al gauw bleek de samenwerking binnen het direktieteam slecht. Met name traden conflicten op tussen John van 't Hoff en de beide andere.
Deze controverse kwam ook in de academie naar voren. Van 't Hoff samen met een flink aantal studenten en docente Petra Herweijer ijverden vanuit een nogal zeer linkse politieke opstelling voor meer invloed op het bestuur en vergaande democratisering van de akademie. Er werd wel van politisering van het onderwijs gesproken.

Voor meer informatie met herinneringen van Schram, oud-docenten en oud-studenten, klik op 'Organisatie 1970-1976'....

De bezetting

De conflicten liepen zo hoog op dat op 4 april het HPA gebouw werd bezet.
Na twee dagen werd de bezetting zonder ingrijpen opgeschort.

De gevolgen echter waren nogal ingrijpend. John van 't Hoff en de docente Petra Herweijer werden geschorst. Acht studenten werden voor drie dagen geschorst, waarbij later een student George Podt van school werd verwijderd. Via de rechter kwamen zowel de docenten als de student terug op de akademie. Echter John van 't Hoff kwam niet terug in de direktie en nam uiteindelijk in 1977 als docent ontslag.
Wim van der Horst legde zijn functie als directeur neer.
Hiermee kwam het tweede driemanschap ten einde.

Voor meer informatie met verhalen van Schram, oud-docenten en studenten over de bezetting en de nasleep ervan, zie 'Organisatie 1970-1976'....

 

De tweede periode 1976 - 1984. Periode van grootschalige onderwijsvernieuwing

De nieuwe directie -  70 jarig jubileum


H. Schram

G. Dull

De nieuwe direktie werd gevormd door Harry Schram en Guus Dull, speciaal belast met de havo-top.
De Akademieraad bleef bestaan, maar 'verwaterde' door afnemende belangstelling voor deze raad. Zij speelde niet meer zo'n hoofdrol als voorheen.

In 1977 werd het 70 jarig jubileum van de HPA gevierd, waarbij ondermeer kinderen van leerscholen een toneelstuk gespeeld door studenten konden bijwonen.


Onderwijs in stamgroep- en cursusverband

xx

Studente legt werken in stamgroepen uit
Tijdens een 'ontmoetingsavond'

Fundamentele uitgangspunten - Onderwijsvernieuwing
Midden jaren 70 zwengelde de Commissie Fundamenteel Uitgangspunt een grondige bezinning op fundamenteel uitgangspunt- identiteit van de HPA aan.
Konsekwenties van de uitgangspunten voor het onderwijs en de organisatie ervan werden ter discussie gesteld, ondermeer op studiedagen.
Naast de cursusvorm werd een nieuwe onderwijsvorm ingevoerd: het werken in 'stamgroepen'. Elementen uit het Freinet- en het Jenaplanonderwijs werden opgenomen in de werkwijze.
Het onderwijsresultaat van het 'werken in stamgroepen' bleek bij de eindexamens, waarbij onafhankelijke deskundigen betrokken waren.
Zie voor uitvoeriger informatie pagina 'Onderwijs aan de HPA 1976-1984'..

Naast stamgroepen waren er ook ontwikkelingen en vernieuwingen binnen diverse cursussen en in het praktijkveld, zoals het project Kind en computer
Zie pagina 'Onderwijs aan de HPA 1976-1984' Cursussen en mbt leerscholen..

Sportevenementen, ijsvrij voor schaatsen en skiweken

xx
Studenten met Ruud Kruse

Binnen- en buitensportdagen werden georganiseerd.
Aan schooltoernooien deed de HPA mee en ook met succes.

Zie meer hierover, met ondermeer een fotogalerij: pagina '1970-1984 Activiteiten'....

Vanaf midden jaren 70 werden op ijsvrije dageen schaatstochten werden gehouden. En skiweken in Oostenrijk voor studenten en docenten.

Zie meer hierover, met ondermeer een fotogalerij: pagina '1976-1984 Activ.'..

Activeiten: Oost-Duitsland(DDR) excursies- Introductie - Afscheid docenten

xx
De Muur
die Berlijn in twee delen spleet
xx
afscheid Aschofxx
afscheid Minnema

DDR-reizen
Klassegroepen van de HAVO-top en van de Beroepsopleiding - de pedagogische academie- gingen onder leiding van geschiedenisdocent Roel Kingma naar de DDR, het voormalige Oost-Duitsland.

Afscheid van pedagogiek docent Aschof in 1978.
Afscheid van docent en oud-directeur Minnema in 1980.

Fotogalerijen.
Voor een fotogalerij van de DDR reizen; een fotogalerij van het afscheid van docent Aschof en een galerij van foto's van introductieweken en andere activiteiten, klik op pagina '1976-1984 Organisatie Activiteiten'....

Bijscholing: Applicatiecursus en EDOKA in relatie tot ontstaan van de basisschool

Het was eind jaren 70 al duidelijk dat het kleuteronderwijs en het lager onderwijs zouden verdwijnen en opgaan in het basisonderwijs. Van kleuterleidsters werd wel bijscholing geëist om bevoegd te worden om in alle groepen van de nieuwe basisschool les te mogen geven.
Deze bijscholing - de applicatiecursus en EDOKA-  werd ook door de Amsterdamse protestants-christelijke opleidingen, de COK, de HPA en de CPA gezamenlijk verzorgd.
De onderwijsvorm van de applicatiecursus werd gestoeld op het stamgroeponderwijs van de HPA.
Zie verder 'pagina 1976-1984 Onderwijs'....


De HPA 75 jaar

Minister op bezoek

75 jarig jubileum van de HPA

In 1982 bestond de HPA 75 jaar. De herdenking begon met een bezoek aan in de oorlog gesneuvelde leerlingen.
Het jubileum werd bijgewoond door de minister van onderwijs, Deetman, door oud-docenten en oud-leerlingen en kinderen van leerscholen, naast het personeel en de studenten.
Voor meer, ondermeer voor een fotogalerij, klik op '1976-1984 Organisatie Activiteiten'......


xx

Afscheid van Piet Mantel

Op 8 juli 1983 nam Piet Mantel afscheid als docent Nederlands aan de HPA.
In de roerige tijd van begin jaren 70 was hij voorzitter van de akademieraad.

Voor meer, ondermeer voor een fotogalerij, klik op '1976-1984 Organisatie Activiteiten'...... 


xx
Gebouw van de HPA
Plantage Middenlaan 27

Afscheid van het HPA gebouw

In juli 1983 werd afscheid genomen van het gebouw van de HPA aan de Plantage Middenlaan te Amsterdam.

Van het personeel en het bestuur werden staatsiefoto's gemaakt.
Toespraken werden gehouden en er was een afscheidsfeest.

De HPA in fusiebesprekingen met COK en CPA - De afbouw van de HPA

In de jaren voor de fusie in 1984 waren er besprekingen en vergaderingen over de directie, de organisatie en het onderwijssysteem van het nieuw te vormen instituut, de PCPABO.
Als onderwijssysteem werd niet het HPA onderwijssysteem gekozen.

In juni 1985 werd officieel afscheid genomen van de Hervormde Pedagogische Academie, als instituut.

Klik voor een uitvoeriger beschrijving van het fusieproces, op 'pagina fusie - afbouw HPA'.....

De HPA in de jaren 70 en 80 © Disclaimer