Periode 1970 - 1984
Organisatie 1970 - 1976
Organisatorische zaken - Sfeer- 1970 - 1976

De periode 1970 tot 1976 - De tijd van de direktie-driemanschappen

Het eerste driemanschap van 1970 tot 1974

xx
W. de Haas

  xx
W. van der
Horst
  xx
E.G. Dull
 

Een drietal docenten nam in 1970 gezamenlijk het directeurschap over van Minnema.

Dit zogeheten 'eerste driemanschap' bestond uit docent pedagogiek Wim de Haas als algemeen directeur, docent Nederlands Wim van der Horst als directeur van de beroepsopleiding en docent natuurkunde Guus Dull als directeur van de havo-top.
Deze terreinafbakening was niet scherp, want van meet af aan was duidelijk dat de leden van het 'driemanschap' dikwijls voor elkaar moesten inspringen. Dat gebeurde vaak en was geen enkel probleem.

De organisatiestructuur - de Akademieraad

De Akademieraad was het centrale beleidsorgaan

De Akademieraad en de vaksekties zijn organen waarin de groep personeelsleden en die van studenten evenveel stemrecht hadden.

 

In het organisatieschema ontbreekt het 'Bevoegd Gezag', dat nog wel degelijk een rol speelde.
Voor meer informatie over de bevoegheden van het Bevoegd Gezag, de direktie, de studenten- en docenten-raad, zie organen deel 1.
Zie organen deel 2 voor meer informatie over de akademieraad, de sekties en de arbitrageraad.

xx
De Akademieraad

De akademieraad, die eind jaren 60 werd opgericht, functioneerde in de jaren 70 in relatieve gemoedelijke sfeer verder tot het conflictjaar 1976, waarin het HPA gebouw door een groep studenten werd bezet.
Oud-docente Aaltje Knoop en oud-student Hans Keissen vertellen...

 • Spotprent
 • docente
 • student
 • Brandgevaarlijk
 • Tabblad 5
xx
xx

Spotprenten uit CAO -
informatieblad voor de H.P.A. -
januari 1972

 

 

Oud-docente Aaltje Knoop vertelt ...

 

 

 

 

Hans Keissen was student aan de HPA van 1970 tot 1973

 

 

 

Aaltje Knoop:
Op elke laatste docentenvergadering van het jaar, wees docent Bob van Tent op de brandgevaarlijkheid van het het gebouw.

 

De Akademieraad: spotprenten, herinnering Aaltje Knoop; Hans Keissen

Onderwijsondersteuning - Technische faciliteiten

xx
Amenuensis bij stencilmachine
  xx
Secretaresse Anneke Terpstra

De Akademieraad, vaksectievergaderingen en andere organen zouden niet kunnen functioneren zonder de stencils die in grote hoeveelheden werden geproduceerd.
Van Zwol was de conciërge.

De secretaresse was in feite ook telefoniste en administrateur. Zij regelde veel zaken rond de akademie.
Meer over de typmachine..

 • Ruud Kruse
 • Tabblad 2

Ruud Kruse, docent lichamelijke opvoeding over de secretaresse Anneke Terpstra.

Anneke kwam in 1970 naar de HPA.

 

Docent lichamelijke opvoeding Ruud Kruse over Anneke Terpstra

 

Identiteit van de HPA - Vieringen en midweekbijeenkomsten

De christelijke identiteit kreeg vorm in Kerst- en Paaswijdingen en wekelijks in de zogeheten midweekbijeenomst. Verder was elke student verplicht het godsdienstdiploma te halen, voor het geven van bijbels onderwijs op een christelijke school.
In de wekelijkse midweekbijeenkomst werd in de viering langzamerhand steeds meer plaats ingeruimd voor allerlei levensbeschouwelijke en maatschappelijke discussies. Daarbij werden ook mensen van buiten de school uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld een non vertelde over yoga en wat haar bewoog in het leven; de directeur van het IVN sprak over de 'ecologische mens'.
In de eerste jaren tot 1974 werden deze midweekbijeenkomsten goed bezocht. Later minder, maar het bleef wel bestaan, meer als discussieforum over allerlei zaken, waaronder democratisering.
Protesten tegen de oorlog in Vietnam nam een belangrijke plaats in bij vieringen.
Op 18 en 19 januari 1973 werd op de HPA gelegenheid gegeven voor het meedoen aan 'anti-Vietnamoorlog' demonstraties.
In het tabvenster herinneringen van een oud-docente en een oud-student over de vieringen en over Che Guevara als zijn idool.....

 • Paaswijding 1970
 • Midweek-alternatieve Kerstv.
 • Revolutie...
 • Tabblad 4

 

Oud-docente Aaltje Knoop over de Paaswijding. van 1970, die in het gymnastieklokaal werd gehouden.

 

 

 

 

 

Oud-student Hans Keissen (1970-1973) over de midweekbijeenkomsten en over de alternatieve Kerstviering van 1972, in de tijd van de bombardementen op Vietnam door de Verenigde Staten.

Voor informatie over de oorlog in Vietnam, zie Wikipediapagina 'Vietnamoorlog'

 

 

 

 

Oud-student Hans Keissen over wat hij destijds dacht.
Hij wilde wel revolutie, maar wist niet hoe.

Che Guevara was zijn idool.

 

 

Oud-docente Aaltje Knoop over 1970 - Oud-student Hans Keissen over alternatieve Kerst en revolutie

Studentenleven

xx
In de 'soos'
  xx
Aan de overkant: 'Eik en Linde'
Als studenten niet (meer) in het leslokaal bevonden, kon je hen vinden in de 'soos', aan de overkant in het café, in het 'Praathuis' of in een garderobe... 
Beluister het verhaal van een oud-student over het 'leven als student' (1970-1973)...
 • Verhaal
 • Tabblad 3
Hans Keissen over het studentenleven
xx
Sportdag in 1971

Sportevenementen

Binnen- en buitensportdagen werden elk jaar gehouden.
Aan sporttoernooien namen HPA - teams deel. Vaak ook met succes.

Voor foto's, zie de fotogalerij sportevenementen....

 

Het tweede driemanschap van 1974 tot 1976

xx
Het tweede driemanschap

Omdat Wim de Haas een betrekking kreeg aan de Vrije Universiteit, viel het eerste driemanschap uiteen.
Het tweede driemanschap werd gevormd door Wim van der Horst, die ook in het eerste driemanschap zat en door twee mensen van buiten de HPA, Harry Schram en John van 't Hoff, die naast hun directeurschap ook pedagogieklessen gingen geven.
De functieverdeling was als volgt: Harry Schram algemeen directeur, Wim van der Horst eerste adjunctdirecteur en verantwoordelijk voor de beroepsopleiding en John van 't Hoff tweede adjunctdirecteur en belast met havo-zaken.

xx
Harry Schram

Harry Schram had een kweekschooldiploma en heeft o.a. lesgegeven op de Werkplaats van Kees Boeke en aan de Sociale Academies ‘De Nijenburg’. Hij heeft schoolmuziek aan het Utrechts conservatorium en andragologie aan de Universiteit van Utrecht gestudeerd.
Om te horen waarom hij solliciteerde naar het directeurschap van de HPA en hoe de sollicitatie verliep, zie in het tabvenster hieronder, de tab 'sollicitatie Schram'....

Conflict in het driemanschap en controversen binnen de school
De samenwerking binnen het driemanschap verliep niet goed en er ontstonden al gauw ernstige problemen, tussen John van 't Hoff enerzijds en Harry Schram en Wim van der Horst anderzijds. Ook binnen de school ontstonden er groepen, die verschilden van mening over de mate van inspraak, over de politieke kant van onderwijs. Zo stond geschiedenisdocente Petra Herweijer en een vrij veel studenten achter John van 't Hoff.
Bekijk de prent om te zien hoe een student tegen Schram aankeek..
In de tabs 'Schram', 'Mantel', 'Kruse'' en 'Woortman' zijn hun lezingen hierover te beluisteren.....

 • Sollicitatie Schram
 • Schram
 • Mantel
 • Kruse
 • Woortman
 • Tabblad 4

 

 

Harry Schram vertelt over de sollicitatie naar direkteurschap van de HPA.

 

 

 

Harry Schram vertelt over de falende samenwerking binnen het tweede driemanschap.

 

 

 

Piet Mantel, destijds voorzitter van de Akademieraad vertelt over John van 't Hoff en Petra Herweijer.

 

 

 

 

Ruud Kruse, docent lichamelijke opvoeding over de periode van het tweede driemanschap en de directie daarna.

Ruud ervaarde deze tijd als heel vervelend. Er waren veel conflicten. Er waren twee kampen, die tegenover elkaar stonden. Ruud greep in toen het gevolgen kreeg voor rechtsposities van docenten.

Met de bezetting had Ruud niet veel moeite. Het hoorde bij de tijd.

 

Rob Woortman, oud-docent nederlands over de activistische studenten.

 

Schram over zijn sollicitatie. Directeur Schram en oud-docenten over de conflictueuze sfeer

De student Olaf Mc-Daniël heeft in het door de HPA later uitgegeven "Kweekschoolcahier No 6" getiteld "De verwording van een bestuursstruktuur" uitvoerig geschreven over de verwikkelingen vóór, tijdens en na de bezetting van het HPA gebouw. Olaf was zelf één van de bezetters.

Enkele gedeeltes, die betrekking hebben op de tijd vlak voor de bezetting:

 • deel 1
 • deel 2
 • deel 3
 • deel 4
 • deel 5
 • Tabblad 7
Enkele delen over verwikkelingen die tot de bezetting leidden - volgens Mc-Daniël
xx
HPA gebouw bezet

De bezetting

Een groep van zo'n 70 studenten, John van 't Hoff en Petra Herweijer bezetten op zondagavond 4 april 1976 het akademiegebouw.
Het bezetterscollectief stelden enkele eisen, volgens het later uitgegeven
"Waar gaat het om?', hoofdstuk 6. De bezetting werd vrij nauwkeurig georganiseerd. Zo moesten bezetters zich aan een aantal spelregels houden, bijvoorbeeld: 'niets openbreken of stukmaken'.
De brief met eisen aan het bestuur werd op 5 april verstuurd.
In de tabs ervaringen van enkele docenten, een studente en van Schram over de bezetting...

 • Mantel
 • Kingma
 • Schram
 • Lobbes
 • Krantenbericht
 • Tabblad 4

 

Piet Mantel, voorzitter van de Akademieraad vertelt over zijn ervaring toen het gebouw bezet was.

 

 

 

 

Roel Kingma over toen hij 's maandagochtends aankwam bij de bezette akademie.

 

 

 

Harry Schram over de bezetting.

 

 

 

 

Ineke Lobbes, studente HPA over de studenten die actie voerden.

 

Uit de Volkskrant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet Mantel, Roel Kingma, Harry Schram en studente Ineke Lobbes vertellen

Einde en nasleep van de bezetting

Blomberg, de voorzitter van het bestuur wilde géén der eisen inwilligen en niet met de bezetters spreken. Na twee dagen liep de bezetting ten einde.
De docenten John van 't Hoff en Petra Herweijer werden voor onbepaalde tijd geschorst en acht studenten voor drie dagen. Naderhand besloot het bestuur de student George Podt van de akademie te verwijderen.
De rechter oordeelde echter dat dit onterecht was en zo kwam George Podt weer terug. Een commissie van beroep oordeelde dat de docenten terug moesten komen. John van 't Hoff nam in 1977 ontslag.
In de tab 'Schram' kunt u directeur Schram daarover beluisteren....
Hoe geschiedenisdocente Petra Herweijer afvloeide, vertelt Roel Kingma toenmalig docent geschiedenis aan de havo-top onder tab 'Kingma'....
Mario Kramer kwam een dag na de bezetting als docent en had in de les maar één student. Waarom vertelt Mario in tab 'Kramer'...

 • Schram
 • Krantenbericht
 • Kingma
 • Kramer
 • Tabblad 3

 

 

Schram over de nasleep van de bezetting.

 

 

De geschiedenisdocent aan de havo-top Goedhart overleed begin 1976. Directeur Van der Horst belde Roel Kingma om de havo-leerlingen geschiedenis te gaan geven. Voor de examenklassen was dit van groot belang.

Roel Kingma vertelt hierover en hoe hij naderhand ook aan de beroepsopleiding geschiedenis gaf. 

Mario Kramer kwam als nieuwe docent  1 dag na de bezetting.
Hij was zelf oud-leerling in de beginjaren 60.

Bij de les was slechts één leerling aanwezig. De anderen waren uit protest afwezig.

Hoe zijn relatie met studenten verder verliep wordt door Matio vertelt..

Over de nasleep van de bezetting en hoe Kingma docent aan de HPA werd

Einde van het driemanschap - Directie Harry Schram en Guus Dull

De gebeurtenissen rond de bezetting luidde ook het eind van het driemanschap in. John van 't Hoff kwam niet terug als directeur en Wim van der Horst gaf te kennen niet meer als directeur te willen functioneren.
De directie werd hierna gevormd door Harry Schram en Guus Dull, die de havo-top onder zich kreeg.

Organisatorische zaken - Sfeer op de HPA van 1970 tot 1976 - de tijd van de driemanschappen